انجمنهاي علمي تنها راه صيانت از رشتههاي تخصصي

Shargh - - تختهسفيد -

با سلام و احترام با توجه بــه درج مرقومه آقای دکتر بابــک زمانی در روزنامه مورخ ۱۲ تیرماه ۹۵ درخصوص مناظره تلویزیونی در برنامه نبض زندگی بین اینجانب به نمایندگی از انجمن آسیبشناسی ایران و آقای دکتر وجگانی، رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی تقدیم میشود.

اگر آقای دکتر زمانی جدای از تنش موجود در برنامه تلویزیونی فوق به مطالب مطرحشــده توســط هر یــک از دو طرف مناظره دقت میکردند، متوجه میشــدند که مناظره در فضایی مناسب با ســخنان آقای دکتر وجگانی شروع گردید و در زمان بحث اولیه اینجانب کاملا به سخنان ایشان گوش میدادم.

مشــکل زمانی پیش آمد که با شــروع سخنان اینجانب، آقای دکتر وجگانی جهت پاســخدادن صبر ننمودند و بلافاصله نسبت به عرایض بنده واکنش نشان دادند.

از طرف دیگر مدیریت مناظره نتوانســت آقای دکتر وجگانی را به رعایت اصول مناظره هدایت نمایند.

همچنین آقــای دکتر زمانی باید دقت نماینــد که مناظره بین دو گروه پزشــکان برای رفع اختلاف نظر درخصوص یک موضوع تخصصی مورد مناقشه نبوده اســت که جای طرح آن در برنامه زنده و در پیش دیدگان میلیونها بیننده نباشــد، بلکه مناظره بین دو گروه کاملا متفاوت بر ســر تصدی یکــی از بخشهای اصلی حوزه تشخیص و درمان یعنی «آزمایشگاه بالینی» بود.

یک گروه پزشــکان و در مقابل غیرپزشــکان که قصد ورود به عرصه طبابت را دارند! از این رو طرح چنین مسائلی در برنامههای پربیننده تلویزیونی که مخاطب عام دارد باعث میشــود که مردم در جریان مســائلی قرار بگیرند که مســتقیما با سلامت ایشان در ارتباط است.

درخصــوص این نظر آقای دکتر زمانــی که انجمنهای علمی میبایســت فقط در حوزه علمی و تخصصی خود فعالیت نمایند باید عرض کنــم که این آرزوی همه اعضــای انجمنهای علمی میباشــد که به جز برگزاری کنگرهها و سمینارها دغدغه دیگری نداشته باشند.

امــا متأســفانه ما در شــرایطی فعالیــت میکنیم کــه با یک دســتورالعمل یا بخشنامه ممکن اســت یک رشــته تخصصی پزشــکی نابود شــود و بهجز انجمن علمی حوزه مربوطه نهادی برای صیانت از هویت یک رشته تخصصی وجود ندارد.

با تشکر، دکتر فرید کرمی نایبرئیس انجمن علمی آسیبشناسی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.