شب پرگلایه کارگردانان

پوراحمد: سینما بااین رفتارها فلج شده داوودی: امیدوارم فیلمم با یک تلفن از پرده پایین کشیده نشود

Shargh - - هنر -

فرانک آرتا: هفتمین شــب کانون کارگردانان امسال در حالی برگزار شــد که برپایی آن سال گذشته به دلیل مرگ غیرمنتظره عباس کیارســتمی لغو شده بود. در این مراســم با حضور دکتر صالحیامیری، وزیر ارشاد و محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، از پنج نفر از کارگردانان سینمای ایران تجلیل شد.

شــامگاه 21 تیر ســالن پردیس ملــت در برنامهای بــا اجرای داریــوش فرهنــگ، میزبان اعضــای کانون کارگردانان خانه سینما بود.

در ابتدای مراســم، محمد بزرگنیــا، رئیس کانون کارگردانان، گلایه اعضــای این صنف را خطاب به وزیر ارشــاد اینگونه بیان کرد: «تا جایی کــه به یاد دارم، ما ســینماگران در این سالها همیشــه درباره موضوعات مختلف ماننــد توقیف فیلمها، تحریمهــا، کپیرایت و تعریف جایگاه فرهنگی در سینما گفتوگو کردهایم، اما امروز شــاهد مسائلی هســتیم که دور از شأن سینمای ایران اســت؛ مثلا متأســفانه شــرایط ســخت تولید و ازکارافتادگی بیشــتر دســتاندرکاران سینما وضعیت معیشــتی بدی را ایجاد کرده است که همه ما در قبال آن مســئول هســتیم. دولت و صنوف باید در کنار هم برای حل این مشکل برنامههای مؤثری داشته باشند و خوب است امشب در هفتمین جشن کانون قول دهیم کــه این موضوع را پیگیــری کنیم و اجــازه ندهیم این شرایط ادامه پیدا کند .»

در ادامــه، بزرگنیــا نخســتین جایزه کانــون را به «نرگــس آبیار» اهدا کــرد. او درباره این این فیلمســاز جوان گفــت: «به نظرم «دیپلم خوشــامد» را به خانم آبیار بدهیم، چون او با همین چند فیلم خود نشان داد که فیلمساز خوشفکر و خوشآتیهای است.»

آبیار هم ضمن تشــکر از برگزارکنندکان این مراسم، ســه آرزوی خود را اینگونه بیان کرد :«برای من افتخار بزرگی است که از کانون کارگردانان تندیس گرفتم. فقط آرزو میکنم وقتی ســینماگران ما در جشنوارهها جایزه میگیرند، نظیر ورزشــکاران از آنها اســتقبال و برایشان ســرود ملی پخش شــود. همچنین آرزومندم ماجرای تراژیکــی که برای آقای کیارســتمی افتــاد، دیگر تکرار نشود و دســتآخر اینکه دیگر شــاهد توقیف فیلمها نباشیم». سپس مسعود کیمیایی جایزه کارگردان نسل اول را به ســیروس الوند اهدا کــرد. او گفت: «زمان ما اگر فیلمی به جشــنواره میرفت و جایــزه میگرفت، ضــدارزش بود. ما تمــام تلاش خــود را میکردیم که فیلمهایمان به جشنوارهها راه پیدا نکنند. بههمیندلیل از قافله عقب افتادیم. ســیروس الونــد ویژگی خوبی دارد. او همیشه مســتقل و با تهیهکننده و استودیو کار میکرد». الوند هم خطاب به کیمیایی عنوان کرد: «اگر مسعود کیمیایی «قیصر» را نمیساخت، بعید میدانم میتوانستم فیلم بسازم. در زندگیام چهار شب خیلی مهم بوده؛ یکی شب تولدم که خاطرم نیست. شب دوم زمانی بود که ازدواج کردم. شب سوم زمانی که در کنار کیمیایی، مهرجویی و حاتمیکیا جایزه گرفتم و اما شب چهارم هم امشب است».

سپس رخشان بنیاعتماد جایزه کارگردان نسل دوم را به ابوالحسن داوودی اهدا کرد.

بنیاعتمــاد گفت: «کمتــر فیلمســازانی همچون داوودی هســتند کــه میــان اندیشــه و مخاطــب در فیلمهایشــان پیوند ایجاد کردهاند و البته داوودی جدا از فیلمســازی، تلاشهای زیادی در جهت رونق صنف در ســینما انجام داده اســت». پس از آن از کیک تولد داوودی رونمایی شــد و درحالیکه ایــن کارگردان به هیجان آمــده بود، گفت: «یک ماه اســت که ســر کار هســتم و امروز باعجله خود را رســاندم و نمیدانستم دوستان لطفشان در حق من دوچندان شده. این جلسه مرا به یاد 30 ســال قبل انداخت؛ زمانی که خواســتیم کانون را راهاندازی کنیــم. انگار همین دیروز بود. وقتی مازیــار میری زنگ زد که در این جلســه شــرکت کنم، نگران شدم که نکند این آخرین کار من باشد و در نهایت به دلیل رفاقتها در این مراسم شرکت کردم.»

داوودی به توقیف 10ســاله فیلم «زادبوم» و توقیف تلفنی «اکســیدان» تلویحا اشــاره کــرد و گفت :«هنوز بعضی چیزها مرا اذیت میکند؛ مثلا مدتها همکاران و دوســتانم براي بهبارنشســتن فیلمی تلاش میکنند، ولی کمی بعد فقط با یک چرخش سیاسی، تمام نتایج، هیچوپوچ میشــود ! فیلم من پس از 10 ســال توقیف قرار است اکران شود. امیدوارم با یک تلفن از پرده پایین کشیده نشود .»!

همایون اســعدیان جایزه بعدی را به سامان مقدم اهدا کرد و توضیح داد: «بعضیها ذاتا دوستداشتنی و البتــه بدقول هســتند و به نظرم ســامان مقدم از آن دسته آدمهاســت. ســامان مقدم وقتی فیلمسازی را شروع کرد، یک نوع طنز اجتماعی را وارد سینما کرد که البته بعدا از آن دور شد. امیدوارم شرایطی فراهم شود تا فیلمهایی را که دوست دارد بسازد».

ســامان مقــدم هــم در ابتدای ســخنانش خطاب به وزیر گفت: «روی ســخنم با وزیر اســت که دســتور دادند فیلمهای توقیفی رفع مشــکل شوند، ولی فیلم من «صدســال به این ســالها» که 11سال قبل ساختم حتی در فهرست فیلمهای توقیفی سازمان قرار نگرفته اســت. بعد از نمایش اول فیلم آنقدر مورد اتهامها و حرفها از جمله ضدانقلاب و جاســوس موســاد قرار گرفتم، اما فیلم من پروانه ساخت گرفته بود».

کیانوش عیاری هم در بخش پایانی جایزه کیومرث پوراحمد را اهدا کرد و گفت: «یکی از ویژگیهای مهم پوراحمد این اســت که فیلمهایش شعارزده نیستند. با وجود آنکه حضور پررنگی در عرصه سیاست به معنای مثبت داشته است».

پوراحمد هم با صراحت همیشگی خطاب به دکتر صالحیامیری گفت :«آقای وزیر تو را به خدا کاری کنید تا پولهای مردم از مملکت خارج نشود و تهیهکنندگان این پولهای کلان را به سوپراستارهای دوزرای ندهند! سینما با این رفتارها فلج شده».

کارگــردان فیلــم «کفشهایم کــو؟» با اشــاره به «ســالهایی که در دولت پاکدســتان فیلم نساخت»، اشــاره کرد : «من مرتکب اشــتباهی شدم که یک فیلم جنگی ساختم که دیگر نمیسازم. وظیفه من این است که تا آخر پشت روحانی و دولتش بایستم؛ حتی اگر 20 سال فیلم نسازم».

صالحیامیری هم در برابر انتقادهای صورتگرفته گفت: «به نظرم سینمای ایران در آستانه جهش است؛ چــون باور دارم که دهه چهــارم انقلاب میتواند دهه جهش در ســینمای ایران باشــد؛ چون نیاز به تغییر و حرکت دارد. ما و شــما ســینماگران در یک صف و یک جریان قرار داریم. این حق طبیعی شماســت که انتظار حمایــت و امنیت داشــته باشــید و ما هــم باید برای شــما فراهم کنیم؛ چون معتقدیم حمایت همهجانبه از ســینما یک استراتژی اســت و نه شعار. هفته قبل با مدیران عامل بانکها جلسه داشتم تا از سینمای ایران حمایت کنند تا ظرفیت مالی بیشتری ایجاد شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.