افتخار بزرگ

Shargh - - هنر -

ساخت سریال تان به کجا رسید؟

نگارش سریال «دختر شــینا» به اتمام رسید؛ ولی فعلا تولید آن بنا به دلایلی متوقف شــده اســت. الان هم مشغول نوشتن فیلمنامه ســینمایی هستم؛ ولی دقیقا نمیدانم که نگارش آن کی به اتمام میرسد.

در این مدت هم باخبر شدیم که فیلم «نفس» در برخی از جشنوارهها جایزه گرفته است.

بلــه. اخیرا جایــزه بهترین کارگردانــی برای فیلم «نفــس» از جشــنواره زنان ونکــوور را دریافت کردم. همچنین فیلم «نفــس» جایزه بهتریــن فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره زوریخ را از آنِ خود کرد.

خود شما در این جشنوارهها شرکت کردهاید ؟

نه. چون در جشنوارههای دیگر حضور داشتم.

کدام جشنواره ؟

جشنواره فیلمهای کلن.

در برلین هم جشــنواره زنان فیلمســاز ایرانی برگزار شــده بود؛ ولی عجیب بود که شــما د ر آن حضور نداشتید. چون فیلمسازان کمتر معروف هم در آنجا حضور داشتند ؟ واقعا دلیــل آن را نمیدانم! اتفاقا برای من هم همین ســؤال مطرح بود که چرا فیلم «نفس» انتخاب نشده! به هر حال، هر جشنوارهای سلایقی دارد که من از آن مطلع نیستم.

استقبال از «نفس» در جشنواره کلن چگونه بود؟

خوشــبختانه اســتقبال از فیلمهــای ایرانی در جشــنواره کلن همیشــه خوب است. هم به دلیل حضور بیشتر ایرانیان مقیم کلن و هم اینکه ذائقه تماشــاگران آنجا با فیلمهای ایرانــی همخوانی دارد. بههمیندلیل اغلب سالنها مملو از تماشاگر است. با وجود اینکه فیلم «نفس» در ساعت خوبی به نمایش درنیامد؛ اما خوشبختانه از آن خوب استقبال شد.

ظاهرا جشنواره غیررقابتی بوده؟

بله. بااینحال تماشاگران به فیلمهای برگزیــده خــود جایــزه میدهند که امســال فیلم «ایتالیا ایتالیــا» جایزه گرفت.

جایزه کانون کارگردانان را چگونه دیدید؟

مدتهــا پیــش بــه من زنــگ زدند و گفتنــد حتمــا در مراســم کانــون کارگردانــان شــرکت کنم. من نمیدانســتم علت این دعوت چه بود؛ اما ازآنجاییکه کانون کارگردانان برایم مهم اســت، ســفر خارجی خود را به تعویق انداختم تا در این مراســم شرکت کنم. طبیعی است که خیلی خوشــحال شدم جایزه کانون را دریافت کردم. بالأخره میان همــه کارگردانــان باتجربه که هر کدام اســتاد من هســتند و قرارگرفتن درکنار بزرگان ســینما مانند آقایــان پوراحمد و داوودی و الوند افتخار بزرگی برایم محسوب میشد.

بهعنــوان یک زن چــه نگاهی به ایــن جایزه داشتید؟

قطعا بهعنوان یک زن هم خوشــحال شــدم؛ اما نمیخواهم تمایزی از نقطــه برتریجویی میان زن و مرد قائل شــوم... بااینهمه به دلیل جامعه مردسالار ایران و البته تمام جهان هر جا زنی در موضع تقدیر و تحسین قرار میگیرد، خوشحال میشوم.

موضوع فیلم جدیدتان چیست؟

زنانه؛ اما بیشتر از این نمیتوانم اطلاعات بدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.