پاسخگویی در برابر آثار هنری

Shargh - - هنر - محمود نورایی

هنــر معاصر دنیا، رویکردی متفاوت با آنچه امروز در هنــر معاصر ایــران میگذرد، دارد. اگرچه شــکل محتوایی آنهــا و رویکردهــای مفهومــی آنها یکی است؛ اما شیوههای متفاوتي در ارائه اثر هنری دارند؛ همانگونه که هنر مدرن ایــران، تجربه متفاوتی را از هنر مدرن دنیا پشتسر گذاشت، میتوان تأکید داشت که هنر معاصر ایران شکل بومی خود را دارد، هرچند موضوعاتــی مانند هویت، جنســیت، جنگ و محیط زیست، بنمایههای محتوایی همه این آثار هستند؛ اما شکل ارائه آنها تحت تأثیر جغرافیای ذهنی است که رنگ و بویی تازه برای هنر دارد.

از ســویی دیگر مواجهه با هر اثر هنری میتواند بــرای مخاطب احســاس متفاوتی را رقــم بزند، از حس نوســتالژیک تا تنفر و از شــوک تا فرورفتن در احســاس هنرمند. اثــر هنری میتوانــد مخاطب را در جریان ســیال حســیاش گرفتار و او را در وادی احساســات ســرگردان کند. حــال اگر اثــر هنری از واکنش احساســی مخاطب جلوگیری کند و او را در برابر مفاهیم انتقادی و چالشی قرار دهد، جریانی را پدید میآورد که آن را همسو با هنر معاصر میکند. هنری که با دوریجستن از احساس، مخاطبش را در برابر پرســشهایی قرار میدهد که به کشف خود و دادههای ذهنیاش بپردازد.

از ایــن منظــر میتوان نمایشــگاه «شکســتنی» فرشین طهماســب در گالری شکوه را نمایشگاهی با رویکردهای معاصر و شــیوه ارائه آثار را در مختصات هنر معاصر ایران بررسی کرد.

آثــار طهماســب، موضــوع جنســیت و بیشــتر احساســات زنانه را هدف قرار داده اســت، اما شیوه بیانگرایی آثار به ســوی نگاههای فمینیستی نلغزیده و هنرمنــد ســعی در ارائه پرســشهای ذهنی خود در قالب آثار مفهومی داشــته اســت. آثار طهماسب جملگی نگاهی نقادانه به موضوعی زندگی اجتماعی زنان دارد و احساسات آنها را در برابر نگاه نقادانه خود قرار داده اســت. او در عنوان آثارش نیز همین روند را پی گرفته و تلاش داشــته پرسشگری آثار را در مقابل مخاطبان قرار دهد تا مخاطب در روند مواجهه اثر در مقام پاسخ قرار گیرد.

ایجاد زمینه گفتمانی اثــر و مخاطب هدف غایی طهماسب در مجموعه آثار «شکستنی» است که هم در تکنیک ارائه آثار و هم رویکرد آثار فیگوراتیوش به خوبی قابل خوانش است.

طهماســب در این مجموعه که شــامل 12 اثر است، از سبکهای مختلف نقاشی برای بیانگرایی آثــارش بهره برده و خــود را مقید بــه ارائه یک مجموعه منسجم از لحاظ آرایههای بصری نکرده اســت. او در ارائــه وجه تکنیــکال آثارش تلاش داشــته تا متناســب با موضوع و گفتمان هر اثر از بهترین شیوه بیان بصری استفاده کند. از همین رو در این مجموعه آثار میتوان از آثار اکسپرســیو و آبستره هندسی تا کلاژ و خط نیز دید.

بهطور کلی میتــوان برخــورد آرایههای بصری فرشــین طهماســب را به ســه دسته تقســیم کرد، فیگورهایــی که حالات احساســی خود را از خشــم تــا غم و از یأس تا شــادی جلوه میکنند و از ســویی دیگر احســاس هنرمند به سوژه را که در پسزمینه با رنگپاشهها و آبســترههای هندسی میتوان خوانش کــرد و ســوم در برخی از آثــار که خطنوشــتههای کلاژگونه هســتند وضعیت فیگور و پسزمینه را برای مخاطب بهگونهای ترسیم کرده تا مخاطب را در برابر سؤالی واضح قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.