تقدیس آنارشیسم یا پردازش هنريِ یك مقوله علمي

Shargh - - هنر - دكتر گودرز عكاشه*

فیلم «برادرم خســرو» با هدف بررسي اختلال دوقطبــي و مطرحکردن آن در جامعــه، قدم به دنیاي تصویر گذاشت، قدمي که هرچند نیت خیر در آن بــوده و گامــي به جلو، ولــي عملا نقایص تأملبرانگیزی داشت.

.1 «خسرو» دچار اختلال دوقطبي است که این اختلال در صورت درمــان، علائمش تحت کنترل اســت یا درمان نشــده که لزوما باید تحت درمان جدیــد قرار بگیرد. آنچه «خســرو» بــا رفتارهاي ساختارشــکنانه نشــان ميدهد عمدتا ناشــي از «شــخصیت» اوســت که لزوما مثبت هم نیست و تقدیــس آن جای ســؤال دارد. به همین ترتیب رفتارهاي «ناصر» بهعنوان یك پزشــك با گرایش علمي که منظم بود )و شاید شخصیت وسواسي - جبــري- را تا حدودي نشــان دهد( لزوما منفي و غلط نیســت و تقابل این دو رفتار و تشویق یکي و تقبیــح دیگري صحیح نیســت و بایــد هرکدام جداگانه تحلیل شود و در تقابل با یکدیگر. «ناصر» باید رفتارهاي خســرو را کنترل کند و پردازش یك شــخصیت منفي در حقیقت نفي نظم و داشــتن برنامه و انتقاد بر کنترل درســت اوضاع از ســوی خانواده است.

2. اختلال دوقطبي در فازِ شــیدایي - یا مانیاقابل کنترل است و قطعا منجر به رفتارهاي خشن در صورت کنترل علائم نميشود و در صورت بروز نشانههاي اولیه درمان قاطع و جدي و در صورت ضرورت بســتري صورت ميگیرد. بروز رفتارهاي خشــن ازجملــه بههمریختن اتــاق، پرتابکردن کمد و شکستن شیشــههاي اتومبیل از نشانههای اوج اختلال اســت و باید با آن مقابله جدي شود. )نه بهعنــوان رفتارهاي مقابلــهاي و طبیعي در برابر برخوردهاي ناصر از آن بهرهبرداري شــود(. از دیــدگاه اینجانــب بهعنوان یك روانپزشــك، همکاري که در فیلم نشــان داده شــد، در تجویز دارو و کنترل اختلال سهلانگاري کرد.

3. فیلــم با وجود ســاختار قــوي و بازيهاي ســنجیده بهویژه بازی آقاي شــهاب حسیني، در انتقال پیام شناخت اختلال دوقطبي ناکامل است و در ســطح یك نگرش غلط کــه تقابل «نظم» و «هرجومرج» اســت باقي ميمانــد و در حقیقت تا حــدودي به تقدیس رفتارهاي هرجومرجطلب خســرو و انتقاد از رفتارهاي منظم پرداخته است که قطعا حــاوي پیــام مثبتي بــراي تربیتهاي خانوادگي نیســت و آگاهي درستي از اختلالي که ميتواند قابل درمان باشد، ارائه نميدهد.

* روانپزشك و متخصص اعصاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.