فراخوان جایزه احمد شاملو

Shargh - - هنر -

ســومین دوره جایزه شعر احمد شاملو، مهلت ارســال آثار برای شــرکت در این جایزه را تا پایان مردادماه ســال ۹۶ تمدید کــرد. دبیرخانه جایزه شعر احمد شــاملو تاکنون با ارســال نامه به ۶۵ ناشــر، از ناشــران شــعر در تهران و شهرستانها دعوت کرده است تا با ارسال مجموعهشعرهایی که در ســال ۹۵ منتشر کردهاند، با دبیرخانه جایزه همکاری کنند، علاوهبراین شــاعران نیز میتوانند آثار چاپ نخســت مجموعهشــعرهای سال ۹۵ خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. در فراخوان مؤسســه الف. بامداد آمده است سومین دوره این جایزه 21 آذرماه ۹۶ کتاب شعر برگزیده سال ۹۵ را معرفی میکند. ازاینرو از شاعران و ناشران کتاب شعر خواستهاند سه نسخه از هر کتاب شعرِ چاپ نخســت خود را در ســال ۹۵ به دبیرخانه جایزه بهنشــانی تهران، خیابان هلالاحمر، نرســیده به میدان رازی، نبش خیابان مرادی، فروشــگاه کتاب فرهنگان بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.