«ناصر باکیده» دبیر نخستین جشنواره «بیطار» شد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

در حکمی از ســوی رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور، «ناصر باکیده»، دبیر نخستین جشــنواره تخصصی فیلم و عکس بیطار شــد. به گــزارش روابطعمومــی جشــنواره، در حکم دکتر مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، آمده اســت: «جناب آقای ناصرعلی باکیده، با ســلام و احترام، با توجه به شایستگی و تجارب جنابعالی در برگزاری جشــنوارههای سینمایی به موجب این ابلاغ بهعنوان دبیر نخســتین جشــنواره تخصصی بیطار )فیلم و عکس( منصوب میشوید. امید است با استعانت از درگاه حضرت احدیت و با بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان دامپزشکی کشور و جامعه ســینمایی در راه برگــزاری هرچهبهتر جشــنواره، بیش از پیش موفق باشــید». «ناصر باکیده» علاوه بر تجربههای مختلف در عرصه مســئولیت اجرائی و دبیرخانــه جشــنوارههای فیلم فجر، جشــنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، جشنواره فیلم کوتاه حسنات، جشنواره فیلم تسنیم و مدیریت امور استانهای جشنوارههای فجر، کودک و یاس در ادوار مختلف، دبیری چهار دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم صنعتی )دومین دوره( و... را در کارنامــه دارد. او پیش از ایــن مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و معاون اجرائی مؤسسه امور جشنوارهها بوده و نام او بهعنوان مؤسس جشنواره ملی فیلم و عکس نماز و نیایش و مؤسس اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشــورهای اسلامی )با 28 کشور اسلامی( ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.