لاریجاني: موافق لایحه تفکیک وزارتخانهها نیستم

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: رئیس مجلس شــوراي اســلامي گفت: موافــق لایحــه تفکیــک وزارتخانهها نیســتم، زیرا مشــکلات کشــور مربوط به این حوزهها نیست. این ادغام و تفکیکها وقت کشور را ميگیرد. چندسالي وقت صرف شد تا این وزارتخانهها و ادارات کل آنها ادغام شــوند و باید توجه داشــت که مسائل اصلي کشــور جنس دیگري دارد.علي لاریجاني چهارشنبه گذشته در بیســتمین اجلاس هیئت عمومي سازمان نظاممهندســي ســاختمان اظهار کرد: باید ماهیت حقوقي ســازمان نظاممهندســي از نظــر دولتي یا غیردولتيبودن روشن شــود. به نظر من این سازمان یک نهاد مدني است و نباید ساختار دولتي پیدا کند.

رئیس مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر سازمان نظاممهندسي از طرف نهاد دیگري تحت تأثیر است، در تجدید نظر قانون مربوط به این نهاد این موضوع را اصــلاح کنید و ما نیز در مجلس حمایت خواهیم کرد. وي با بیان اینکه حســن سازمان نظاممهندسي غیردولتيبــودن آن اســت، افــزود: ابهامــي از نظر مسئولان کشــور درباره غیردولتيبودن این سازمان وجود ندارد و اگر حکم رئیس سازمان نظاممهندسي را رئیسجمهور صــادر ميکند، دلیل بر دولتيبودن این ســازمان نیســت. لاریجاني با بیان اینکه ساختار قانون ســازمان نظاممهندســي خوب است، متذکر شــد: البته درخصوص قوانین مادر باید متناســب با شرایط کشور و تجربیات دنیا، اصلاحاتي را انجام داد و لازم اســت نگاهي به بالابــردن ظرفیت تخصصي اعضــاي این ســازمان وجود داشــته باشــد. رئیس نهاد قانونگذاري ایران با انتقاد از گســترش بيرویه دانشــگاهها بدون توجه به نیاز بازار و مشکلاتي که در این حوزه به وجود آمده است، گفت: براي ارتقاي جایگاه نظاممهندسي نباید دست مردم را ببندیم، اگر ميخواهیم این سازمان مورد علاقه مردم باشد، باید به مــردم اختیار بدهید تا در مراجعه به مهندســان مختار باشــند. وي بــا بیان اینکه کمیســیون عمران مجلس شــوراي اسلامي براي تجدید قانون سازمان نظاممهندسي فعالیتهاي خود را آغاز کرده است، اظهار کــرد: برگزاري چنین نشســتهاي تخصصي براي نگارش مجدد قانون به مجلس کمک ميکند.

لاریجانــي گفــت: مــا از نظــر تخصصي شــما درخصــوص لایحه تفکیــک وزارتخانههــاي راه و شهرســازي اســتفاده ميکنیم، زیرا بــه عنوان یک مجمع متخصص نظر شما مورد توجه است.

رئیس مجلس شــوراي اســلامي با بیــان اینکه مــن موافق لایحه تفکیک وزارتخانهها نیســتم، زیرا مشکلات کشــور مربوط به این حوزهها نیست، بیان کرد: این ادغام و تفکیکها وقت کشــور را ميگیرد، چندســالي وقت صرف شــد تا ایــن وزارتخانهها و ادارات کل آنها ادغام شــوند و باید توجه داشت که مســائل اصلي کشــور جنس دیگري دارد. لاریجاني بــا تأکید بر توجه به اخلاق حرفهاي گفت: ســازمان نظاممهندســي به عنوان یک ســازمان مردمي باید به اخلاق حرفهاي اهتمام ویژهاي داشــته باشــد و بــه گونهاي رفتار کند که مردم نظارت آنها را صوري تلقــي نکننــد. وي با بیــان اینکه انتظار از ســازمان نظاممهندســي نهادینهکردن اخلاق حرفهاي است، گفــت: اجراي اخــلاق حرفهاي بســیار مهم و لازم اســت در صــورت تخطي هر یــک از اعضــا با آنها برخورد شود، زیرا تخطي یک یا چند نفر ممکن است به آبروي سازمان نظاممهندسي خدشه وارد کند.

رئیس قوه مقننه با اشــاره به شــرایط کشــور و نقش مهندســان به عنوان نیروهــاي خلاق، گفت: دولتي کــه ميخواهد شــکل بگیرد، لازم اســت از کارداني و شــجاعت لازم بــراي اصلاحات عمیق در اقتصاد برخوردار باشــد. وي افزود: در ســطح کلان کشور نیز باید همگرایي درستي بین ارکان حکومت و صاحبنظران در اجراي اصلاحات عمیق در اقتصاد بــه وجود آیــد. ایــن جراحيها نیاز به شــجاعت و همگرایي دارد. رئیس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: از نظر اقتصادي، ایران در بین ۲۳ کشــور منطقه رتبه ۲۲ را دارد و در سطح جهاني نیز رتبه ۱۷۴ را در بین ۱۷۸ کشور به خود اختصاص داده که این نشان ميدهد هنوز سیستم اقتصادي ما دولتي است. وي افــزود: به نظر من یک بار دیگــر باید قانون اصل ۴۴ اجرا شود تا شرایط آزادي اقتصادي فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.