آغاز بررسی قرارداد توتال در هیئت نظارت بر نفت

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شورای اســلامی از بررسی قرارداد توتال در هیئــت عالی نظارت بر نفت خبر داد. غلامرضا تاجگردون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «جلسه هیئت عالی نظارت بر نفت و مواد هیدروکربوری برگزار شــد. در این جلسه موضوع بررسی قرادادهای نفتی ازجمله قرارداد با توتال، آغاز شد. این موضوع یکی از وظایف هیئت است. در صحن علنی مجلس و کمیسیون، از نمایندگان عزیــز و منتقدان محترم درخواســت داشــتم اگر نقطهنظر مشــخص و ایراد معینــی دارید، اعلام کنید تا در این جلســه و جلسات آتی طرح کنم و اگر لازم بود رفع ایراد شــود؛ ولی هیچ نکتهای به من منتقل نشد و فقط فرمایشات رسانهای مطرح میشود. الان هم مجدد اعلام میکنم هر عزیزی نسبت به مفاد قرارداد ایراد مشخص داشته باشد و به من یا رئیس محترم کمیســیون انرژی منتقل کند، در اجــرای وظایف و مأموریتــم حتما طرح خواهــم کرد». رؤســای کمیســیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس عضو هیئت عالی نظارت بر نفت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.