دستور رئیسجمهور درباره بانک آرمان

Shargh - - اقتصاد -

مهــر:

وزیــر کشــور گفــت: بــه دســتور رئیسجمهور، کمیتهای برای بررســی مســائل و مشــکلات مربــوط بــه بانک آرمان تشــکیل میشــود. عبدالرضــا رحمانیفضلــی عصــر پنجشــنبه در جلسه شــورای اداری لرستان، با اشاره به اینکه در جلســه اخیر دولت گزارشی در رابطــه با تجمعها و اعتراضــات مردمی در رابطه با مؤسســات مالــی ازجمله بانک آرمان ارائــه دادم، اظهــار کرد: دلایل مشــکلات این مؤسسات هم کاملا روشن است؛ این مؤسسات یا مجوز ندارند یا بد مدیریت شدهاند. وی با بیان اینکه رئیسجمهور دســتور دادند کمیتهای به ریاســت بانک مرکزی و با حضور وزیر کشــور، وزیر اقتصاد، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای پیگیری موضوع و بررســی مســائل مالی بانک آرمان تشکیل شود و مسئله بهسرعت حل شود، تصریح کرد: این تجربــه را در دو موضوع دیگر داشتهایم و در حل آنها نیز موفق شدهایم؛ یکی موضوع «پدیده» و دیگری مؤسسه «میزان».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.