رشتههایی را که بازار کار ندارد حذف کنید

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: یک کارشــناس بازار کار میگوید: بازار کار به همه شــغلهای موجود نیــاز ندارد و باید در رشتههایی که دیگر بازار کاری برایشان نیست، دانشــجو پذیرش نکنیم. علیاکبر سیارمه، اظهار کــرد: زمانی بود که کمبود پزشــک داشــتیم و از پزشــکان هندی و فیلیپینی اســتفاده میکردیم؛ امــا وقتی نیاز به پزشــک در کشــور مطرح شــد، دانشــگاهها بهســرعت به سمت رشــته پزشکی رفتنــد تا این کمبود برطرف شــود؛ امــا امروز به جایی رسیدهایم که پزشک مازاد داریم و متأسفانه بســیاری از آنها بیکار هســتند. وی با بیان اینکه بازار کار به همه شــغلهای موجــود نیاز ندارد، گفت: درحالحاضر، رشــتههای علوم انسانی زیاد شــده و فارغالتحصیلان این رشــتهها اکثرا بیکار هستند؛ به همین دلیل باید جلوی گنجاندن برخی رشــتهها در دفترچههای آزمون و پذیرش نیرو در این رشتهها گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.