پورابراهیمی: تفکیک وزارتصنعت به صلاح نیست

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در شــرایط فعلی تفکیــک وزارت صنعت، معــدن و تجــارت به صلاح نیســت، گفــت: بخش بازرگانی خارجــی در وزارت صنعــت مغفول مانده اســت. محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته در جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت با بخش خصوصی، اظهار کــرد: آنچه از فضای مجلس و کمیســیونها مشخص است، بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نمیشود. وی با اشاره به اینکه با همین ادغام هم میشود کارهای بزرگتری انجام داد، گفت: متأسفانه بعد از ادغام این وزارتخانه، بخش بازرگانی خارجی در وزارت صنعت مغفول مانده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسلامی با بیان اینکــه دولت لایحه تفکیک چنــد وزارتخانه را با هم به مجلس ارائه کرده و کار نمایندگان ســخت شــده اســت، افزود: نظر نمایندگان دربــاره تفکیک وزارت ورزشوجوانان موافق است؛ اما باید لایحه جداگانهای به مجلس ارائه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.