قرارداد محرمانگی میدان گاز کیش با گازپروم روسیه

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مجری طــرح میــدان گازی کیش از مذاکــره شــرکت اویک، پیمانــکار این میــدان، با شرکت گازپروم روســیه برای توسعه میدان گازی کیش خبر داد. کیوان یاراحمدی با اشاره به تولید ۳۰هزاربشــکهای از میدان کیــش، اظهار کرد: بر اســاس شــرح کار مصوب، تولیــد از میدان گازی کیش در مرحله زودهنگام باید به ۳۰ هزار بشکه میرســید که اکنــون این میزان تولیــد به صورت مســتمر در جریان اســت. تا پایان سال نیز همین میزان از تولید حفظ خواهد شد. وی با بیان اینکه تولیــد از میدان گازی کیــش در مرحله نهایی به ۶۵ هزار بشــکه خواهد رسید، افزود: فکر میکنم در اواخر ســال بعد، ایــن میــزان از تولید تحقق یابد. وی ادامه داد: در این راســتا، شرکت گازپروم نفت روســیه با شــرکت اویک که پیمانکار میدان گازی کیش است، قرارداد محرمانگی برای تبادل اطلاعات امضا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.