عراق تا ۷ سالآینده برای تولید برق به گاز ایران نیاز دارد

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

وزیر برق عراق گفت کشورش در هفت ســال آینده به عرضه پایدار گاز طبیعی ایران نیاز دارد تا بتواند ایســتگاههای تولید برق خود را راه بیندازد. به گزارش پایگاه خبری عراقینیوز، قاسم الفهــداوی گفت: ایــن به آن دلیل اســت که گاز تولیــدی در میادین عراق در اســتان بصره، برای تداوم تولید برق کافی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.