جدول2870 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- نقاب- رتبه نایب قهرمان- دســتوری 2- بدون اســتحکام – فیلمی ســاخته علی احمدزاده با بازی ترانه علیدوستی 3- همسر رستم دستان- زمینه پشت ســوژه در عکاســی- بازگوکردن 4- خدای درویششــاعر سرشــناس ادبیــات شــیلی- برادر شــیرازی ۵- محروم و بینصیب- نهایت آرزو- ســوغات شهر مراغه ۶- تظاهر به نیکوکاری- آهســته و آرام- علت 7- ســرافراز- مراعــات آداب و رســوم- عریان 8- از وزارتخانههای جمهوری اســلامی ایــران- عزاداریســال آذری- انتقام 9- گنده- شهرســتانی در استان مرکــزی- تهبنــدی کتــاب ۱۰- طایفه چادر نشــینخدمتگزار- بشــقاب بزرگ ۱۱- ســاختار- دستگاهی در تأسیســات گرمایشــی- از جنــس آهــن ۱2- ماه نو- مجموعه وسایل آشــپزخانه- ضمیری انگلیسی ۱3- حیــوان نجیــب- گل تــه حــوض- گل زینتــی گرمســیری ۱4- رمانی از نازی صفوی، بانوی نویسنده ادبیات عامهپســند- آدمکشــی ۱۵- دانــش ذاتیشماره – عنکبوت.

عمودی:

۱- بله انگلیســی- بازی کودکان دیروز- رویارویی 2- کمربنــد فرضی زمیــن- طرز عمل- گرم نیســت 3- حشــرهای که از شــیره درختان تغذیــه میکندنزدیکی به خداوند- ماهر در دعوا 4- عمامه- هلوی بدون کرک- مشــک ۵- فرمانده- خبرگــزاری ایتالیافــوق ۶- کتاب طــب ابنســینا- جهنم- درخشــان 7- اعشــاری- پرطرفدارترین محصول زراعی جهان- هرگــزم... تو از لــوح دل و جان نــرود 8- محل ورودخدای مصریان قدیم- از القاب اشــرافی زنان اروپاییناپسند 9- سنتی اســلامی- سگ شکاری- میدان جنگ ۱۰- پادشــاهان- معادل فارسی امکان- از تنقلات ترش مــزه ۱۱- شهرســتانی در آذربایجان شــرقی- مفتاح- بینظیر ۱2- دو یار همقد- نوار ضبط صوت- ســروری ۱3- خــوش ترکیب- گاهی زیر نیم کاســه اســت!- از طلا قیمتیتر! ۱4- تاب و توان- سرشــار- جلوسکردن ۱۵- منطقه خوشآبوهوای تابستانی- بدون همنشین و همراهبودن- اثر چربی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.