امید ترامپ به چین؛ متوقفش کن!

Shargh - - روزنامه - طرح: نیوزویک

سحرطلوعي:

کرهشــمالی بیتوجه به اخطارهای آمریکا و کشورهای همراهش و البته با حمایتهای ویژه چین و گاه روســیه موشــک آزمایش میکند، برنامههای هســتهایاش را پیش میبرد و حتی ادعا کرده بمب هیدروژنی هم ساخته و به بوته آزمایش گذاشته است. این کشور با این فعالیتها باعث نگرانی آمریکاییها و واکنش آنها شده اســت. از حضور نظامیان آمریکایی در خاک کرهجنوبی و در نزدیکی مرزهای کرهشمالی که بگذریم، ترامپ تصمیم گرفته حامی مالی و معنوی کرهشمالی را متقاعد کند دست از پشتیبانی بردارد و مانع فعالیتهای هســتهای این کشور شود. اما مســئله این است که آیا ترامپ میتواند تصمیمش را عملی کند یا نه؟ او آنقدر قدرت دارد تا «چین» مجاب شــود و پای شرکتهایش را از پیونگیانگ قطع کند؟ نیوزویک ادعا میکند ۱۰ شرکت چینی پشت فعالیتهای هستهای کرهشمالی قرار دارند؛ ۱۰ شرکتی که سرمایهگذاری در این فعالیتها را به عهده دارند. آیا ترامپ میتواند بازار پرسودی برای این کمپانیهای چینی جور کند تا آنها قید کرهشمالی را بزنند؟ چینیها فقط به پول فکر میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.