سرگیجه در دیزنیلند

Shargh - - روزنامه -

از زمانــی کــه بخــش «نگهبانــان کهکشــان» در مجموعــه تفریحــی «ماجراجویــی در کالیفرنیا» و دیزنیلند این ایالت راهاندازی شــده، چیزی حدود یکســاعتونیم طول میکشد تا صف بلیت تــکان بخــورد و شــهروندان به این مجموعه راه پیــدا کنند. یک ماهی میشــود این بخش جدید به دیزنیلند اضافــه شــده اســت. بــا این حســاب هنوز ذوقوشــوق آمریکاییهــا و دیگر توریســتها برای دیدن آن پابرجاست. رســانههای آمریکایــی از این وضعیت انتقــاد کردهانــد کــه چــرا دیزنیلنــد برخلاف شخصیتهای سحرآمیزش در جلوگیری از اتلاف وقت ناتوان است.

عکس: لسآنجلستایمز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.