سقوط در دلتای سبز میسیسیپی

Shargh - - روزنامه -

برخــی نیروهــای ارتــش آمریــکا به محل ســقوط آمدهاند تــا قطعات هواپیما را پیــدا کنند. هواپیمای حامل سربازان نیروی دریایی آمریکا میان این دلتای سرســبز میسیســیپی سقوط کرده است. هر ۱۵ سرباز نیروی دریایی و یــک نیروی نیوی جانشــان را در این حادثه از دســت دادهاند. بــا اینکه این حادثــه در روز دوشــنبه رخ داده، اما هنوز همه قطعات هواپیما به دســت نیامده و علت قطعی سقوط مشخص نشده اســت. یکی از فرماندهان ارتش آمریــکا احتمال داده علــت این اتفاق نقص فنی هواپیما و عدم تطابق آن با ارتفاع محیط باشد.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.