«نه» ولز و اسکاتلند به خانم می

Shargh - - روزنامه - نکته:

گاردین

نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به گره کوری در این کشور تبدیل شــده که گویا به این راحتیها باز نمیشود. گاردین در تیتر یک، ادعا میکند حالا رهبران اسکاتلند و ولز هم برای خانم می قدرتنمایی میکنند و مقابل خواسته او میایستند. نخستوزیر بریتانیا لایحه خروج این کشــور را از اتحادیــه تهیه و ارائه کرده است؛ اما اینطور که در گزارش گاردین آمده، استورجیون و جونز بــا آن موافقت نکردهاند. گاردین نوشــته به محض اینکه لایحه ۶۶صفحهای نحوه خروج بریتانیا به دســت نخستوزیر بریتانیا منتشــر شد، مخالفتهای ولز و اسکاتلند هم کلید خورد. ناگفته نمانــد اســکاتلندیها از مخالفان خروج بریتانیــا از اتحادیه به شــمار میآیند و برای اینکه خودشان را از این ماجرا کنار بکشند، حتی پیشنهاد برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند را هم دوباره مطرح کردند. در گزارش گاردین میخوانیم استورجیون و جونز معتقدند این لایحه قدرتنمایی صرف مقابل اتحادیه، حمله به پایههای تحول و توسعه و همچنین اقتصاد است و راه به جایی نخواهد برد. در واقع آنها فکر میکنند لایحه به نتیجه دلخواه در فرایند خروج از اتحادیه نمیرســد. در عکس یک گاردین، خانم جوانا کونتا، تنیسور بریتانیایی را در مسابقات ویمبلدون مشاهده میکنیم. او با شکست مقابل ونوس ویلیامز آمریکایی، از ادامه راه بازمانده اســت. گاردین نوشــته جوانا در حد کلاس و قدرت ونوس نبوده است. با حذف کونتا در بخش زنان و همچنین موری در بخش مردان، بریتانیاییها هر دو تنیسور خود را در این مسابقات مهم از دست دادند.

جدال داخلی و خارجی بریتانیا در مسئله برگزیت، همچنان در صفحه یک گاردین پیگیری میشود.

نشنال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.