روسیه در وینکانتی دور برنمیدارد

Shargh - - روزنامه - نکته:

یواسایتودی

بعد از تلاش ســناتورهای جمهوریخواه برای تغییر برنامه سلامت ملی و افشای ارتباط پسر ترامپ با وکیل روسی، گزارشگر روزنامه یواسایتودی راهی وینکانتی در تنســی شــده تا نظر ساکنان این منطقه را نسبت به این اتفاقات بداند. یواسایتودی در تیتر یک از قول اهالی وین کانتی ادعا میکند روســیه در این منطقــه جایگاهی ندارد. حالا چرا وینکانتــی؟ به این علت که اهالــی این منطقه علاقه زیادی بــه جمهوریخواهان و ترامپ دارنــد؛ وینکانتــی به این دلیــل به ترامپکانتی شــهرت دارد. یواسایتودی مینویسد: با اینکه اهالی وینکانتی دل در گروی ترامپ دارند؛ اما وقتی متوجه میشوند پسر او با وکیل روسی در ارتباط بوده، تا حدودی ناراحت میشوند و واکنشهای متفاوتی نشــان میدهند. برخی میگویند ما روسها را دوســت داریم؛ اما خب این ارتباط هم جالب نیســت هرچند شــاید این ارتباط جنبهای پذیرفتنی هم داشته باشد. دیگری معتقد است مشکل من با دموکراتها و اوباما این بود که آنها نمیتوانســتند کاری برای اقتصاد ما بکنند؛ وگرنه این را بدانید در ترامپکانتی جایی برای روسها نیست. عکس یک یواسایتودی هم یکی از مکانیکهای هوادار ترامپ وینکانتی را به تصویر کشــیده اســت. او با وجود علاقه زیاد به ترامپ، معتقد است برنامه ســلامت ملی هم باید موشکافانه بررسی شود. یواسایتودی در گزارشی دیگر به ارتباط ترامپ و روســیه اشــاره میکند و پای یکی از ثروتمندان قدر روس به نام آگالاروف را هم به میان میکشد. نام این شخص در پرونده هک ایمیلهای حزب دموکرات و کلینتون بهوضوح دیده میشود.

گزارش یواسایتودی از ترامپکانتی خواندنی و درخور تأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.