الشرق الاوسط عربستان کلید ثبات منطقه است

Shargh - - روزنامه - نکته:

روزنامه سعودی الشــرق الاوسط، صفحه یک خود را با این خبر آغاز میکنــد: بحران قطر پابرجاســت. دلیل این ادعا هم ســکوت تیلرســون بعد از خروج از نشست بررسی بحران قطر و گفتوگو در این زمینه است. وزیر خارجه آمریکا برای حل این بحران، نشستهایی در منطقه داشته و با طرفین چالش به بحث و گفتوگو نشسته؛ اما بهزعم الشــرق الاوسط، وقتی او حرفی از نتایج نشستها نمیزند و در کنفرانس خبری شــرکت نمیکند؛ یعنی بحران قطر پابرجاست. روزنامه الشــرق الاوسط در بخشی دیگر از صفحه یک، به اظهارنظر وزیر خارجه ژاپن اشــاره میکند و مینویســد: عربســتان کلید ثبات منطقه است. آقای فومیو کیشــیدا در توکیو و در گفتوگو با الشرق الاوســط، درباره گسترش همکاریهای اقتصادی با عربستان گفته و این کشــور را کلید ثبات منطقه ارزیابی کرده است. وزیر خارجه ژاپن درباره اقدامات دیپلماتیک سختگیرانه در زمینه کنترل فعالیتهای موشکی و هســتهای کرهشمالی نیز اظهارنظر کرده است. در عکس یک الشــرق الاوســط تعدادی از نیروهای داعشی را میبینیم که به اسارت نیروهای عراقی درآمدهاند؛ آنها در موصل مشغول مقاومت و درگیری بودهاند. تیتر یک الشرق الاوسط هم درباره آنهاست؛ نیروهای خارجی داعش تسلیم نیروهای عراقی شدهاند. الشرق الاوسط چیزی درباره ملیت آنها ننوشته؛ اما ادعا کرده آنها عراقی نیستند.

خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرق الاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.