از بروز بحران در آینده جلوگیری کنیم

Shargh - - روزنامه - نکته:

شیخ عبدالله، وزیر خارجه امارات، با اینکه برای گفتوگو در زمینه همکاریهای بینالمللی وارد براتیســلاوا شــده بود؛ اما باز هم پای قطر را وســط کشید. عکس یک روزنامه نشنال امارات، شیخ عبدالله را در حال خوشوبش با نخســتوزیر اسلواکی، روبرت فیکو، نشان میدهد. شــیخ عبدالله راهی براتیســلاوا، پایتخت اســلواکی، شده تــا زمینه همکاریهای تجاری و اقتصادی را میان دو کشــور فراهم کند؛ اما در این دیدار، مجالی هم برای بحث و تبادل نظر درباره قطر پیش آمده است. او ادعا کرده در برخورد با قطر باید به گونهای عمل کنیم که مانع از بروز بحران در آینده شــویم. شــیخ عبدالله گفته: ما میخواهیم تنش را کاهش دهیم؛ اما این موضوع نباید منجر به بروز مشــکلات در آینده شــود. او در این دیدار ادعا کرده بعید است قطر در این هفته بتواند با آمریکا به توافق برســد. تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، برای حل بحران قطر راهی کویت شــده و با امیر این کشــور مشورت کرده است. امیر کویت این روزها نقش میانجی و مشاور را در مسئله قطر بازی میکند. این روزنامه در تیتری به چالش گیاهخواری در ابوظبی اشاره کرده است. متن گزارش در صفحات داخلی منتشر شده؛ اما تیتر از سختیهای پیشروی گیاهخواران در پایتخت امارات خبر میدهد. نشــنال در گزارشی دیگر، به فاجعه برج گرنفل در لندن اشاره میکند و مینویسد این اتفاق با گذر زمان در حال فراموشی است.

صفحه یک نشنال برای آخر هفته مخاطبانش سوژه دندانگیری ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.