«وزارت آب و نيرو»

Shargh - - جامعه - محمودزاده کارشناس ارشد حوزه آب و نيرو

با استقرار دولت نهم، وزارتخانه تخصصي نیرو شاهد کوچ گروهي نیروهاي غیرمتخصص به این وزارتخانه و تصدي مشــاغل کلیدي و حساس؛ از سطح وزارت و معاونتها تا سطوح مدیران ارشد و میاني صرفا با هدف دسترسي به امکانات رفاهي و معیشــتي بود. برنامههاي مــدون و پروژههاي مطالعه و تعریفشــده کوتاهمــدت، میانمدت و بلندمدت کنار گذاشــته شدند و اجراي پروژههایي بدون توجیه فني و اقتصــادي در قالب مصوبات سفرهاي استاني در دستور کار قرار گرفت.

نیروهــاي زبــده و متخصصــي کــه در دوره ســازندگي و اصلاحات تجاربي ارزشــمند کسب کردند در دهه ســوم و پایاني خدمــت در دولت ميبایست ثمره این تجارب و تخصص را همزمان با اجــراي پروژههاي بزرگ بــه نیروهاي جوانتر منتقل مي کردند، با توجه به فراهمنشدن فضاي لازم ایــن فرصت را نیافتند و با رســیدن به ســن بازنشستگي در دولتهاي نهم، دهم و یازدهم از این وزارتخانه خارج شدند.

اظهارنظرهایــي همچــون توقف سدســازي، خرید آب از کشــورهاي همجوار و استحصال آب از اعماق زمین در شــرایطي که سالانه میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشــاورزي هدر ميرود، نشــانههایي نگرانکننــده از فضــاي علمــي و تخصصي حاکم بر این روزهاي وزارتخانه است.

در ســالهاي وفور درآمدهــاي نفتي، اجراي طرحهاي توســعهاي تولید برق با ســرعت لازم پیش نرفت و با وجود کاهش رشــد مصرف برق در بخش صنعت به دلیل رکــود در تولید، میزان مصرف از تولید پیشي گرفت. بهرهبرداري بيوقفه از تأسیســاتي که با هزینه بســیار بالا در ســالیان گذشته ایجاد شــده بودند به دلیل عدم رسیدگي اصولي در شــرایط نامناســبي قرار دارد. به تغییر سبک زندگي و الگوي مصرف انرژي خانوار توجه کافي نشد و طرحهاي جامع مصرف بهینه انرژي که ناظر بر بهــرهوري و کاهش مصرف از مرحله تولیــد و واردات لــوازم خانگــي و صنعتي بود و همچنین طرحهاي کاهش اتلاف انرژي در شبکه توزیع مورد اهتمام جدي قرار نگرفتند.

احداث تأسیســات مدیریت جامع منابع آب از قبیل ســدهاي بزرگ در حوزه آبهــاي مرزي و ایجاد شــبکههاي آبیاري به کندي پیش رفت. در انفعــال کامل بخــش آب وزارتخانه و پافشــاري بر اجــراي طرحهاي ناکارآمــد حفاظت آبهاي زیرزمیني همچون طرح تعادلبخشــي منابع آب، کشاورزي از منابع آب زیرزمیني کشور را به سمت آســیبها برده و ســرزمین را در مســیر غیرقابل سکونتشدن قرار داده است.

پروژههاي پراهمیت بازچرخاني آب و استفاده از آبهاي خاکســتري شــامل ایجاد شــبکههاي جمعآوري و تصفیهخانههــاي فاضلاب با هدف تأمین آب صنایع پرمصرف بهویژه در کلانشهرها ازســرعت لازم برخوردار نیســتند. در این شرایط راهحلهاي ارائهشــده از سوي وزارتخانه، حداکثر فشــار بر مردم با افزایش تعرفههاي آب و برق و تبلیغات سطحي رسانهاي بوده است.

متأســفانه در دولت یازدهم کماکان وزارتخانه از ســوي منصوبــان دولتهاي نهــم و دهم به همین منوال اداره شــده و در عمل از تدبیر و امید و از فرصتهــاي بزرگ پســابرجام بــراي جذب ســرمایهگذاري و فناوريهاي روز بهره لازم برده نشد.

در دولــت دوازدهــم وزیــر جدیــد نیــرو بــا آواربرداري از مشکلات موجود و با تجدید ساختار و قــوا، وزارتخانــه تخصصي، کارآمــد، چابک و هوشمند «آب و نیرو» را بنیان خواهد نهاد و براي مشکلات و چالشها پیش از بروز و ظهور چاره و تدبیر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.