آموزش، حلقه مفقوده مبارزه با آزار كودكان

Shargh - - جامعه -

آنچه امروز اهمیــت بیشــتری دارد، پرداختن به مجازات مجرم نیســت، بلکه باید چنــدگام به عقب برویم و ببینیم ریشه این حوادث کجاست؟ اگر آنطور که در خبرهــا خواندهایم، قاتل آتنا بــه دو قتل دیگر نیز اعتراف کرده باشــد، ما با یک بیمار مواجه هستیم که مجموعهای از احتمالا ســرخوردگیهای جنسی، مشــکلات خانوادگی، کمبضاعتی مالــی و... او را به ورطه چنین جنایاتی کشــانده است. پیش از مجازات این قاتل چه کســانی باید مجازات شــوند؟ در بســتر کــدام کمبودهــا و رخدادهایی فرد چنیــن رفتارهای دور از انســانیتی از خود بروز میدهد؟ اینجاست که نقش حاکمیت و نهادهای مدنی پررنگتر از همیشه میشــود. آنها هســتند که میتوانند در سلامت روان جامعه و شهروندان نقششــان را بهگونهای ایفا کنند که شــاهد چنین وقایع دلخراشی نباشــیم. اما سوی دیگــر چنین جنایتهایــی، قربانی قــرار داد. ممکن اســت در این مورد خــاص آنچه بــه آن میپردازیم مصداق نداشــته باشــد، اما آزار جنسی کودکان یکی از آســیبهای مهمی اســت که اثرات آن تا سالها و چهبســا تا پایان عمر در قربانی باقــی میماند. امروز در نظام آموزشــی چگونه به کــودکان آموزش داده میشــود تــا حتیالمقــدور از بدن خــود محافظت کننــد؟ آیا کودکان ما میدانند در صورتی که در چنین موقعیتهایی قرار گرفتند چگونــه باید با آن مواجه شوند؟ همچنین است درباره خانوادههای ایرانی. چند خانواده ایرانی در چنین مواردی موضوع را با اورژانس اجتماعــی مطرح میکنند و به بهانه حفظ آبرو بر آن سرپوش نمیگذارند؟ ما در درجه اول نیازمند آموزش و آسیبشناسی هستیم. مادامی که آزار جنسی، تجاوز و جرائمی از این دست تابو باشد و نگذاریم دربارهشان بحث شــود، نمیتوانیم نرخ وقوع ایــن جنایتها را کاهــش دهیم. نکته بعدی نیز این اســت که ما نباید در ایــن موضوع نقش قاتــل یا جنایتــکار را کمتر از آنچه هســت مورد ارزیابی قرار دهیم، اما درعینحال باید ریشــهیابی صحیحی نیز داشــته باشیم تا بدانیم چهچیزی او را به این جنایت کشــانده اســت؟ آیا او خود قربانی یک آزار در کودکی بوده یا عوامل دیگری دستبهدســت هم دادهاند؟ همچنین باید توجه کرد که آموزش کودکان بــرای مراقبت، مقابله و دوری از موقعیتهای بروز آسیب جنسی و تجاوز نافی توجه به این نیست که باید به متجاوز و ریشههایش پرداخته شود. هرچند شاید هنوز جامعه در شوک اولیه ناشی از وقوع این جنایت باشد، اما رفتهرفته سؤالات عمیقی در اذهان پدید میآید که ما را چارهای جز پاسخ دقیق به آنها نیســت. آزردگی جمعی مــا در روزهای آتی و شــاید همین حالا با پرســشهایی همراه میشود. مخاطبش کســانی هســتند که خود را متولی اخلاق و ســلامت جامعه میدانند. نهادهایی هســتند که با بودجه همین مردم اداره میشوند، اما کمترین نقشی در آموزشهای مــورد نیاز برای جلوگیــری از چنین جنایاتی ندارند. فاصله مردم از دستگاههای رسمی و دولتی نظیر سازمان صداوسیما از همین پرسشهای به ظاهر ساده شروع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.