توفان در ۴ شهرستان سيستانوبلوچستان

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

رئیس ســازمان امداد و نجات از ســیل و آبگرفتگی در پنج استان کشور خبر داد.

مرتضــی ســلیمی از ســیل و آبگرفتگی در پنج اســتان کشــور خبر داد و گفت: اســتانهای آذربایجانغربــی، البــرز، خراســانرضوی، سیستانوبلوچســتان و هرمزگان در 72 ســاعت گذشــته، متأثر از ســیل و آبگرفتگی شــده و به بیش از 330 نفر امدادرسانی شده است. سلیمی همچنین از انتقال 25 نفر در روســتای ساوجبلاغ و برغان به مناطق امــن خبر داد و افزود: یک نفر در روستای ساوجبلاغ به دلیل وقوع سیل، مفقود شــده که نیروهــای امــدادی درحالحاضر برای یافتن این فرد مشــغول فعالیت هســتند. رئیس ســازمان امداد و نجــات با بیان ایــن مطلب که چهار شهرســتان زابل، هیرمند، هامون و زهک در سیستانوبلوچستان دچار توفان شدهاند، گفت: در این مناطق به 41 شــهر و روستا امدادرسانی شده اســت و بیش از 14 هزار ماســک و تعداد زیادی بسته غذایی میان حادثهدیدگان توزیع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.