نصب درهای جداكننده در 11 ایستگاه شلوغ مترو

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

مدیرعامل متروی تهران توضیحاتی درباره آخرین وضعیت درهای پیاستی جداکننده ارائه کرد. هابیل درویش درباره سرانجام نصب درهای جداکننده در ایســتگاههای مترو، با بیان اینکــه به دلیل قیمت بالای درهای حائل و جداکننده تنها میتوان در برخی ایســتگاههای خاص این درها را نصب کرد، گفت: در ایستگاههای مترو این درهای حائل به دلایل مختلف نصب میشود؛ بهگونهای که در دوبی این درها برای جلوگیــری از اتلاف انرژی نصب شــده و کارکردهای دیگر هم دارند.اعضای شورای شهر مصوب کردند این درهای حائل به طور آزمایشی در خط فرودگاه مهرآباد نصب شــود که بر این اســاس جلســات مشترکی با شرکتهای تأمینکننده این درها برگزار کردیم . نصب درهای حائل با توجه به شرایط مالی فعلی، اقتصادی نیست؛ اما لازم است، بااینحال، مقرر شده در فاز اول در تعدادی از ایستگاههای شلوغ و پرازدحام که حجم مسافران زیاد است، این درها نصب شوند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.