«مهم شدایگهدرویدکیا»اودرلگفتوکگویلاساختصاصیبا «ش شدرقم:»

Shargh - - ورزش -

مهدی زعیمزاده: مهدی مهدویکیا در شرایطی چند روز « » بعد )دوم مرداد( وارد 41سالگی میشود که حدود چهار سالی است کفشها را آویخته؛ اما ستاره سابق تیم ملی ایران برخلاف ســایر همدورههایش برای سرمربیشدن هیچ عجلهای ندارد. هافبک ســابق هامبورگ حدود دو ســال پیش به این شهر بازگشت تا با کار در تیمهای پایه باشگاه هامبورگ، خود را برای حضور در دنیای مربیگری آماده کند. مرد ســال آســیا در ســال 2003 همزمان با فعالیتهایش در هامبورگ، در گوشــهای از تهران هم دســت به کار بزرگی زده است؛ آکادمی کیا بدون شک « » اصولیترین آکادمــی آموزش فوتبال در ایران اســت که بــا هزینه شــخصی مهدویکیا به کشــف و پرورش اســتعدادهای فوتبال میپردازد. مهدی مهدویکیا در گفتوگو با شرق درباره آنچه در این مدت انجام داده و « » برنامههای آیندهاش توضیح داده است.

حدود دو ســالی میشود که در باشگاه هامبورگ مشــغول به کار هســتید. ابتدا توضیح بدهید در این مدت چه کار کردهاید؟

براساس برنامهای که داشتم از همان موقع حضورم در هامبــورگ، در تیمهــای پایه باشــگاه شــروع به کار کردم. تیمهای پایه هامبورگ از سه سال پیش با حضور مدیر قبلی باشــگاه هوفنهایم متحول شد. این مدیر که متخصص فعالیت در آکادمیهاســت، به هامبورگ آمد تــا کاری را که در هوفنهایم انجام داده در هامبورگ هم پیاده کند. باشگاه هامبورگ در این سه سال سرمایهگذاری مطلوبی در تیمهای پایهاش کرد. کمپ جدید باشــگاه هــم یک ماه پیش آغــاز به کار کرد. مــن هم در تمامی تیمهای پایه هامبورگ مربی تخصصیام و از این دو سال کار تجربههای گرانبهایی کســب کردهام. من سالها در تیمهای بزرگســالان بهعنوان بازیکن فعالیت داشــتم، در این دو ســال با کار اصولی در فوتبال پایه آشــنا شدم و سعی کردم این تجربه ارزشمند را به آکادمی خودمان )آکادمی کیا( منتقل کنم.

همزمــان در کلاسهای مربیگری هم شــرکت کردید؛ از دورهای که گذراندهاید هم بگویید؟

چند ماه پیش مدرک B را گرفتم. با یک نمره بســیار خوب هم دوره را پشــت سر گذاشــتم و از بهترینهای کاس بــودم و اصطاحا شــاگرد اول شــدم. سیســتم مدرکگرفتن در آلمان به این صورت اســت که شما کار میکنید و بعد باید در دوره بعد شــرکت کنید، حالا باید یک سال کار مربیگری را ادامه بدهم و سال بعد در دوره A که یک دوره چند هفتهای اســت شرکت کنم. پس از آن دوباره باید به مربیگــری ادامه بدهم و بعد از آن در دوره مربیگری حرفهای که یک دوره 10، 11ماهه اســت شرکت کنم.

با این حساب همچنان برای سرمربیگری عجلهای ندارید؟

نه، هیچ عجلهای نیست. همچنان به دنبال یادگرفتن هســتم. فعا میخواهم روی کار در تیمهای پایه تمرکز کنم و دانش و تجربیاتم را به آکادمی کیا منتقل کنم.

شــما چند روز دیگر وارد 41سالگی میشوید، با این برنامهای که برای خود ریختهاید، در 45ســالگی ســرمربی میشــوید. فکر نمیکنید کمی دیر خواهد شد؟ همدورهایهای شــما الان دو، سه سالی است سرمربی شدهاند.

نه، برای شــروع ســرمربیگری هیچوقت دیر نیست. معلــوم نیســت در آینده چــه اتفاقی میافتــد. اعتقاد دارم باید با کســب دانش کافی و پیمــودن مدارج وارد سرمربیگری بشوم.

شــما در حالی میگویید عجلهای ندارید که چند نفر از همدورههای شــما خیلی زود سرمربی شدند؛ حتما شــما هم در این چهار سال پیشنهادهایی برای سرمربیگری داشتهاید؟

بله، پیشنهادهایی بود اما نمیخواستم مربیگری کنم.

شــما همزمان در ایران و آلمان در حال آموزش اســتعدادها هســتید، چــه تفاوتی بیــن این دو فعالیتتان وجود دارد؟

تفاوت خیلی زیاد اســت؛ این تفــاوت در امکانات و آموزش اســت، امکانات و نوع آموزشی را که در آلمان اســت، اصا نمیتوان با ایران مقایســه کرد. نتیجه این سیستم قوی آموزشی را هم که میبینیم؛ نتیجهاش این میشــود که آلمان درحالحاضر سه تیم ملی قدرتمند دارد. با تیم دومش قهرمان جام کنفدراســیونها شد و در جام جهانی زیر 20ســالهها به قهرمانی رسید؛ اما از نظر اســتعداد ما چیزی از اروپا کــم نداریم. من که الان چند سالی است در آکادمی خودم استعدادیابی میکنم، با قاطعیت این موضوع را میگویم که ما از نظر استعداد از آلمان عقب نیستیم. آنچه تفاوت ایجاد میکند، نحوه اســتعدادیابی آنها و امکانات و نوع آموزش است که با ایران قابل قیاس نیست.

شــما قبل از اینکه به آلمــان بروید حدود یکی، دو ســالی در ایران هم در فوتبال پایه کار کردید، چه تفاوت دیدگاهی در آموزش در ایران و آلمان دیدید؟

آنها ســن آموزش را خیلی پایین آوردهاند و به شش، هفت سال رساندهاند. من تاش خواهم کرد در آکادمی خودمان هم سن آموزش را پایین بیاورم و به زیر 10 سال برسانم. نکته دیگری که برایم خیلی جالب بود نوع نگاه آنهاســت؛ شاید یک بازیکن در 11ســالگی ستاره باشد و در 1۴ ، 15ســالگی به یک بازیکن معمولی تبدیل بشود و بالعکس. در اینجا یاد گرفتم درباره استعدادها نباید زود قضاوت کرد، باید به همه فرصت داده شود؛ این نکتهای اســت که در ایران زیاد به آن توجه نمیشود و بیشتر به هیکل بازیکنان توجه میکنند، بیشتر «هیکلدرشتها» گلچین میشــوند؛ اما در آلمان اینگونه نیست. بازیکنی که در 1۴ســالگی هیکلش خوب اســت، وقتــی به 1۷ ، 1۸ســالگی میرسد، دیگر باید با قدرت ذهنی خود بازی کند. اندام قوی تا یک ســنی مزیت است. باید بیشتر روی سرعت بازیکنان و قدرت ذهنی تمرکز کرد.

کمی هم درباره فعالیتتان در آکادمی کیا توضیح بدهید. در این پــروژه عظیمی که پیگیری میکنید آیا با حمایتی از فدراسیون یا مســئولان ورزش روبهرو شدهاید؟

من ســعی کــردم هر آنچــه را اینجــا در ردههای مختلف سنی اتفاق میافتد، به آکادمی خودمان انتقال بدهم، البته مسلما کار در آن سطح را نمیتوان در ایران پیاده کرد. دربــاره حمایتها هم باید بگویم اول اینکه ما هیچ انتظاری از کســی نداریم. ما الان یک اسپانسر جذب کردهایم و داریم کارهایمان را پیش میبریم؛ اما صحبت من با مسئولان ورزش و فوتبال ایران است که ما باید در هر شــهرمان هفت، هشــت آکادمی داشته باشــیم و با یک آکادمی کیا به جایی نمیرســیم. الان در فوتبال آلمان 366 مرکز اســتعدادیابی وجود دارد که آموزش به بچهها را از شــش، هفتسالگی شروع میکننــد. با یک یا 10 آکادمــی، اتفاقی در فوتبال ایران رخ نمیدهــد. دغدغه من همین ایجاد زیرســاختها و آموزش صحیح اســت و امیدوارم مســئولان به این موضوع مهم توجه کنند.

نکته جالب این است که در جام جهانی نوجوانان )زیر 17ســالهها( تیمهای ایــران و آلمان همگروه شدهاند. آیا از بازیکنان شما بازیکنی عضو تیم آلمان است؟

مهاجم اول تیم زیر 1۷ســالههای آلمــان که پدیده مســابقات قهرمانــی اروپا شــد و به مقــام آقای گلی مســابقات رسید، بازیکن هامبورگ است . «آرپ» دو سال اختصاصی با خــود من کار میکــرد و هماکنون با تیم اصلی هامبورگ تمرین میکند. تقابل او با بچههای ایران برای من خیلی جالب خواهد بود.

اگــر بازیکنــان آکادمی کیا هم نوجــوان بودند، تقابل شاگردانتان در هامبورگ و آکادمی جام جهانی نوجوانان جالب میشد... .

الان که ســن بچههای آکادمی ما بــه رده نوجوانان نمیرسد؛ اما مطمئنا در آینده این اتفاق رخ میدهد.

در ایــران مشــاهده میکنیــد که چنــد نفر از همبازیهای شما سرمربی شــدهاند، دراینباره چه نظری دارید؟

ایــن اتفاق باید میافتاد؛ کمکم باید نســل مربیان ما عوض میشــد، در آلمان هم این اتفاق رخ داده اســت. من از حضور مربیان جوان در لیگمان خیلی خوشحالم.

یکی از این مربیان جوان علی کریمی اســت که ســالها با شــما همبازی بود. کریمی در این سالها خودش را به مربیگری بیرغبت نشان میداد شما از حضور کریمی در نفت تهران تعجب نکردید؟

من فکر میکنم با توجه به مشکات زیادی که نفت دارد، علی وظیفه ســختی دارد. او ریسک بزرگی کرده و قطعا میدانسته که میتواند موفق شود. برای او آرزوی موفقیت میکنم.

کمی هم درباره تیم ملی صحبت کنید. شما سابقه دو دوره حضور در جام جهانی را دارید، به نظر شــما تیم ملــی در این دوره توانایی صعــود از گروهش را دارد؟ در ایران همه از صعود میگویند... .

با توجه به شــرایطی که در فوتبال ایــران و در لیگ ایران حاکم است، ما در این زمینه از تیمهای دیگر عقب هســتیم؛ اما از نظر اســتعداد، قابلیتهای زیادی داریم و این را نشــان دادهایم. ما در مســابقات مقدماتی بدون گل خورده صعود میکنیم، در بازیهای دوستانه مقابل تیمهای بزرگ هم قدرت خودمان را نشان دادیم. در همان دو جــام جهانیای که من بازی کردم، ما مقابل تیمهای بزرگی مثل مکزیک، آلمان، یوگساوی و پرتغال خوب کار کردیــم، پس قابلیت صعود داریــم؛ اما نکته اصلی این اســت که ببینیم در چه گروهی میافتیم. از دو منظر به این موضوع میتوان نگاه کرد؛ با توجه به زیرساختهای فوتبالمان انتظار صعود داشــتن رؤیاپردازانه است؛ اما اگر بخواهیم به استعدادها و قابلیتهایمان نگاه کنیم و با توجه بــه اینکه با ســرمایهگذاری بهمراتب کمتر از کشورهای عربی، تیم اول آسیاییم که با یک قرعه مناسب قطعا میتوانیم به صعود امیدوار باشیم.

برخی کارشناســان میگویند زمانی میتوانیم به صعود امیدوار باشــیم که در فاز هجومی بهتر شویم. ما در دفاع عالی هستیم، اما در حمله به خوبیِ دفاع نیستیم. شما این نظر را قبول دارید؟

من شخصا به خط حملهمان هم خیلی امید دارم. ما بازیکنان بســیار بااستعدادی داریم؛ سردار و جهانبخش در فــاز هجومی عالی کار میکنند و بــه نظر من دور از دســترس نیســت که ما در جام جهانی 201۸ روســیه دومین بردمان در تاریخ جام جهانی را کسب کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.