داربي در آلمان، معما در تهران

Shargh - - ورزش -

عامت ســؤال هنوز به قوت خودش باقي است؛ اینکه بالاخــره داربي تهران که قرار اســت در آلمان برگزار شــود جوش ميخورد یا نه؟ تا همین یکي، دو روز گذشته، تقریبا یک روز در میان، پاسخ به این سؤال بله و نه بود؛ حالا هنوز هم مشــخص نشده که جواب نهایي کدام اســت. دراینمیان، مورد مشخصي وجود دارد مبني بر اینکه این بازي قطعا 25 تیر، یعني زماني که از پیش تعیین شــده بود، برگزار نميشود. پیش از شــروع اردوي خارجي دو باشگاه پایتخت عنوان شده بود این بــازي 25 تیر در آلمان برگزار ميشــود، ولي عدم هماهنگيهاي مختلف در بســیاري از زمینهها، ایــن بازي را بــه تعویق انداخت و حــالا طبق آخرین خبرهــا که از زبــان ســیدرضا افتخــاري، مدیرعامل باشــگاه استقال مطرح شده، داربي قرار است روز 31 تیر و در شــهر بیلهفیلد آلمان برگزار شــود. افتخاري ميگوید:«ابتــدا قــرار بر ایــن بود که بــازي در همان تاریخ تعیینشــده، یعني 2٥ تیر برگزار شود؛ اما برخي اتفاقات که غیرمترقبه بودند و خارج از پیشبینيهاي مــا، مثل اتفاقات کشــور آلمان، باعث شــد زمان را از دســت بدهیم. بعد از همفکريهــاي صورتگرفته و به ایــن جهت کــه هموطنان خارج از کشــور هم بتوانند خود را به تماشــاي این مســابقه برســانند و هماهنگيهاي لازم با صداوســیما هم انجام شــود، جمعبندي ما این شــد که بازي در تاریخ 31 تیر برگزار شــود». ظاهرا براي جوشخوردن این دیدار بســیاري از نهادها دستبهدســت هم دادهانــد؛ از وزارت امور خارجه گرفته تا وزارت ورزش، سفارت آلمان در ایران، سفارت ایران در آلمان، فدراسیون فوتبال آلمان و البته فدراسیون فوتبال ایران.

پخش مستقيم

دیگــر موردي که از قبل هم عامت ســؤال بود این اســت که آیا این داربي احتمالي، پخش زنده ميشود یا خیر؟ ماجرا از این قرار اســت که این بازي به خواســت اسپانسر مشترک دو باشگاه برگزار ميشود و صداوسیما هــم در راه رســیدن به تفاهــم با این اسپانســر بود که این بازي پخش شــود. ابتدا عنوان شــد که بازي پخش مستقیم نميشود، ولي حالا به نظر ميرسد این بازي در صورت برگزاري در تاریخ مقرر پخش هم ميشود؛ اینکه بالاخره صداوسیما کوتاه آمده یا اسپانسر دوباره هزینهاي پرداخت کرده، هنوز مشخص نیست.

سوپرجام روي هوا؟

سومین عامت سؤالي که از دو مورد قبلي پیچیدهتر است برگزاري بازي سوپرجام لیگ است؛ دیداري که قرار است در آن پرســپولیس به عنوان قهرمان لیگ و نفت تهران به عنوان قهرمان جام حذفي به مصاف هم بروند. داستان اما اینجاست که این بازي قرار است )بوده( روز 30 تیر برگزار شود! یعني درست یک روز پیش از برگزاري داربي در آلمان! نفتيها که ميگویند حاضر نیستند بازی را به تعویق بیندازند و مسئولان کمیته برگزاري لیگ هم

که اصرار دارند این بازي حتما ســر موعد انجام شــود. ســعید فتاحي ميگوید : «دیدار ســوپرجام بین تیمهاي پرسپولیس و نفت تهران در تاریخ سيام تیر قطعا برگزار خواهد شــد. پیش از این، مســئولان دو تیم استقال و پرســپولیس نامهاي زده بودند که در آن قید شده قصد برگــزاري یک دیدار دوســتانه با یکدیگــر از تاریخ 22 تا 2۷ تیر در کشــور آلمان را دارند و چون مشــکلي ایجاد نميکــرد، ما هم عین همان نامــه را به وزارت ورزش و سپس فدراسیون فوتبال آلمان زدیم، آنها نیز با تاریخ 25 تیرماه موافقت کردند. تا اینجا مشکلي وجود نداشت و تیمها ميتوانستند در این تاریخ به میدان بروند، اما پس از آن، شنیدیم باشگاه پرسپولیس تمایل دارد تا این بازي دوســتانه را در روز 31 تیر برگــزار کنند، البته آنها هنوز درخواســتي رســمي بابت این موضوع ندادند، اما اگر بخواهند این کار را بکنند، طبیعي است که ما نخواهیم پذیرفت، در حقیقت ســازمان لیگ بــراي برگزاري این دیدار در 25 تیر، مشکلي ندارد، اما با هر تاریخي غیر از این مخالفــت خواهیم کرد؛ چراکه در آن صورت بازي ســوپرلیگ عقب خواهد افتاد و همین موضوع، برنامه دیگر بازيها را دستخوش تغییر ميکند. براي برگزاري این دیدار و بازيهاي لیــگ برتر برنامهریزي کردهایم و بازي ســوپرلیگ را عقب نخواهیم انداخت، به همین دلیل در صورتي که بازي در آلمان، بخواهد برنامهها را به هم بریزد، موافق برگزاري این دیدار دوستانه نیستیم، دیداري که برگــزاري آن در زمان فعلي هیچ ضرورتي ندارد، البته در این میان باشگاه پرسپولیس ضرر بیشتري را متحمل خواهد شد؛ چراکه در بازيهاي آسیایي نیز بــه میدان خواهد رفت و همیــن تغییر تاریخها باعث ميشود تا این تیم فشردهتر به میدان برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.