استقلال، پرسپولیس و استقلال خوزستان جریمه شدند

Shargh - - ورزش -

بالاترین نهاد فوتبال آســیا، جریمههایی نسبتا ســنگین برای سه باشگاه ایرانی و یکی از بازیکنان اســتقال در نظر گرفته اســت. به گــزارش نود، چهلوهفتمین جلســه کمیته انضباطی و اخاق کنفدراسیون فوتبال آســیا AFC() برای رسیدگی به پروندههای انضباطی برگزار شد. بر اساس آرای اعامشده از ســوی این کمیته، باشــگاه استقال خوزستان به دلیل ضعف در سازماندهی مسابقه و رفتــار تماشــاگرانش در بــازی خانگــی مقابل الجزیره امــارات در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، به پرداخت 25هزارو 500 دلار جریمه نقدی محکوم شــد. همچنین این تیم به انجام یک بازی خانگــی بدون تماشــاگر در لیگ قهرمانان آســیا محکوم شد که البته این محرومیت تعلیقی است و تا یک سال امکان اجرا دارد.

باشــگاه پرســپولیس نیز بــه دلیــل تأخیر در اعام فهرســت ترکیــب اولیه این تیــم در بازی مقابــل لخویای قطر در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا، به پرداخــت جریمه نقدی هــزاردلاری محکــوم شــد. مســئولان باشــگاه پرســپولیس هفت دقیقه در اعام فهرست تأخیر داشــتهاند و فهرســت ترکیب اولیه خــود برای رویارویی بــا لخویا را ۸3 دقیقه مانده به شــروع بــازی، اعام کردند. این در حالی اســت که طبق قوانین، تیمها باید ۹0 دقیقه قبل از ســوت شروع بــازی، فهرســت را به مســئولان مربوطه تحویل دهند. فرشــید اســماعیلی، هافبک استقال، هم بــه دلیل انجام بازی خطرناک در دیدار اســتقال - العین امارات در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا، با دو جلســه محرومیت مواجه شــد که یک جلســه آن را در بازی با العین پشت ســر گذاشت و دومین جلسه محرومیت او هم در مســابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا اجرا خواهد شد. باشــگاه استقال هم به دلیل حضور یکــی از بازیکنانش در کنفرانــس خبری پیش از بازی با العیــن در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا بــا پیراهنی که لوگوی اسپانســر باشــگاه روی آن بــوده و حضــور در تمرینات با کاور پیراهنــی که لوگوی اسپانســر باشــگاه روی آن بوده، بــه پرداخت مجموعا هفــت هزار دلار محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.