برجام تعاملات بینالمللی ورزش ایران را افزایش داد

Shargh - - ورزش -

وزیر ورزش و جوانان با اشــاره به اینکه برجام موجب شــد تا تعامــات بینالمللی ورزش ایران افزایش یابد، گفت: گسترش ارتباطات بینالمللی به توســعه ورزش مــا کمک میکند. «مســعود سلطانیفر» به مناسبت دومین سال اجرائیشدن برجام، گفت: «باید از ابزار ورزش اســتفاده کنیم؛ چراکه بسیاری از تیرگی روابط کشورها در جهان به واســطه ارتباطات ورزشی رفع میشود و معتقدم ورزش زبان مشــترک بینالمللی اســت. حتی در زمانی که تحریم بودیم، بسیاری از کشورها تمایل داشــتند در حــوزه ورزش با ایران ارتباط داشــته باشــند. در همان زمان نیز تعامــات برقرار بود و تیمهای ورزشــی به کشورهایی که ایران را تحریم کرده بودند، اعزام میشدند و تیمهای ورزشی آن کشــور نیز به ایران سفر میکردند. در مقطعی که توانستیم با گروه ‪+5 1‬در زمینه حفظ فعالیتهای حقوق هســتهای برای لغو تحریمها تفاهم کنیم، فرصتهای جدیدی برایمان در حوزه ورزش پیش آمــد و اکنون بیش از 60 رویداد بینالمللی را بعد از برجام میزبانی کردهایم.

او بــا تأکید بــر اینکه پس از برجــام، رویکرد جامعه ورزشــی بینالمللی با ایران بسیار گسترده شــده اســت، افزود : «کشــورهای مختلف ارتباط ورزشــی با ایران را در برنامههای اصلی خود قرار دادهاند و در همین راستا، با ما رفتوآمد میکنند. درحالحاضر، بسیاری از کشورها عاقهمند هستند ضمن تبــادل مربی، در زمینه برگــزاری اردوهای مشــترک ورزشــی نیز با ایران همــکاری کنند که برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج جهان و جام جهانی کشتی، مصداق این موضوع است. با وجود اینکه برخی از کشــورهای حاشــیه خلیجفارس علیه ایران سمپاشی میکنند؛ اما تقریبا برای همه محافل بینالمللی این نکته به اثبات رسیده است که ایران شــرایط میزبانی برای برگزاری مسابقات بینالمللی را دارد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.