حمایت باشگاههای انگلیسی از ائتلاف «ورزشگاهها را پر کنید»

Shargh - - ورزش -

باشــگاههای فوتبــال لیــگ برتر و دســته یک انگلیــس، از رقابتهای جهانی پارا دو و میدانی که در لندن آغاز ميشود، حمایت میکنند تا ورزشگاهها در زمان برگزاری این مسابقات، از تماشاگر پر شود.

به گزارش ســایت کمیته ملــی پاراالمپیک، 10 باشــگاه فوتبال از لیگهای برتر و دســته اول اعام کردهاند در کنار ســازمانهای خیریــه، مراکز حامی افــراد دارای معلولیت، اعضای خاندان ســلطنتی انگلیــس و نهادهــای بینالمللی، تــاش خواهند کرد تا با شــرکت در ائتاف «ورزشگاهها را پر کنید،» هواداران را به میدانهای رقابت ورزشکاران بیاورند. باشگاههای مشهور فوتبال از جمله آرسنال، تاتنهام، واتفــورد، چارلتون، فولام، کریســتال پالاس، کوئینز پارک رنجرز، لسترســیتی، میدلزبورو و ساوتهمپتون، قول دادهاند هوادارانشــان را به میادین رقابتهای پــارا دو و میدانــی بیاورنــد. تبلیغات گســترده این باشگاهها و حمایت رسانهها از ائتاف «ورزشگاهها را پر کنید» موجب شــده است مســئولان برگزاری این رقابتها امیدوار شــوند که دستکم 30 درصد از صندلیهــای ورزشــگاه المپیک لنــدن در طول مســابقات پر باشد. بســیاری از چهرههای مشهور ورزشــی، هنری، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی در انگلیس، در این ائتاف شــرکت کردهانــد تا رکورد جدیدی در تماشــای مسابقات و تشویق ورزشکاران پاراالمپیکی ثبت شــود. بیش از 250 هزار تماشاگر تاکنــون بلیت مســابقات رقابتهــای جهانی پارا دوومیدانــی را خریدهاند تا پرتماشــاگرترین رویداد ورزشــی در تاریــخ ورزش پاراالمپیکی ثبت شــود. مســئولان برگزارکننده مسابقات امســال مدعیاند که بلیت تماشــای رقابتهای این دوره، از مجموع دورههای پیشــین نیز بیشــتر فروش رفته است. در رقابتهای دوره پیش در ســال 2015 قطر، فقط 15 هزار بلیت فروخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.