نوجوانان و جوانان کاراته ایران مقتدرانه قهرمان آسیا شدند

Shargh - - ورزش -

تیم کاراتــه نوجوانان و جوانان ایران با کســب 10 مدال طا، چهار نقره و شــش برنــز فاتحانه بر ســکوی اول قاره کهن ایستاد. در شانزدهمین دوره مســابقات قهرمانی آســیا که به میزبانی آســتانه قزاقســتان با حضور 660 کاراتهکا از 2۷ کشــور در حــال برگزاری اســت، تیم ایران موفق شــد در دو بخش نوجوانان و جوانان با کســب 10 مدال طا، چهار نقره و شــش برنز مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یابد. ژاپن با شش طا، چهار نقره و شش برنز در مکان دوم قرار گرفت. قزاقستان با شش طا، دو نقره و چهار برنز سوم شد. اسامی مدالآوران ایران به این شرح است؛ طا: رده ســنی نوجوانان: وزن منهای 5۷ کیلوگرم: حســین خــدری، وزن منهای 63 کیلوگــرم: عرفان داودی، وزن مثبت ۷0 کیلوگرم: کامران بصیری. رده سنی جوانان: کاتای تیمی دختران )ستاره خاکپور، آرزو لونجی و محدثه نائیجی(، کاتای تیمی پســران )مهدی شجاعی، پویا حبیبی و مهدی رضایی(، کاتای انفرادی، حدیثــه جمال، وزن منهــای 61 کیلوگرم: محمدرضــا مرادی، وزن منهــای ۷6 کیلوگرم: باربد صداقت، وزن منهای 53 کیلوگرم: فاطمه سعادتی، وزن منهای 6۸ کیلوگرم: سیدعلی کریمی. نقره: رده سنی نوجوانان: کاتای انفرادی، سیدمجید وکیلی. رده ســنی جوانان: وزن مثبــت ۷6 کیلوگرم، مجید نیکوهمــت، وزن منهای ۴۸ کیلوگرم: لیا برجعلی، وزن مثبت 5۹ کیلوگرم: مینا یوسفی. برنــز: رده ســنی نوجوانــان: کاتــای انفــرادی: زینبالســادات حســینی، وزن منهای 52 کیلوگرم: پوریا اقدســی، وزن منهای ۷0 کیلوگرم: امیرحسین بیگدلی، وزن مثبت 5۴ کیلوگرم: حدیث طالبی. رده ســنی جوانــان: کاتــای انفــرادی: احمدرضا محمودی، وزن منهای 5۹ کیلوگرم: مبینا حیدری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.