ناکامی ایران از صعود به جمع تیمهاي برتر جهان

Shargh - - ورزش -

تیم ملی «الف» والیبال ساحلی زیر 21 سال ایران از صعود به جمع هشت تیم برتر جهان بازماند. به گزارش ایسنا، در ادامه مسابقههای والیبال ساحلی قهرمانی زیر 21 ســال جهــان و به میزبانی شــهر نانجینگ چین، تیم ملی «الــف» ایران که با ترکیب جواد فیروزپور و علیرضا آقاجانی پس از پیروزی 2 بر یک برابر ایتالیا برای نخستینبار به مرحله یکهشتم نهایی جهان صعود کرده بود، در این مرحله با قبول شکســت 2 بر یــک برابر لتونی از صعــود به جمع هشــت تیم برتر جهان بازماند. تیم ملی زیر 21 سال ایران با صعود به مرحله یکهشــتم پایانی بهترین نتیجه تاریخ والیبال ساحلی ایران را رقم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.