خداحافظی «مازیار زارع» از فوتبال

Shargh - - ورزش -

هافبک ســابق تیمهــای فوتبال پرســپولیس تهــران و ملوان بنــدر انزلی، از فوتبــال حرفهای خداحافظــی کرد. به گــزارش ایرنــا، مازیار زارع 32ساله از فوتبالیستهای مطرح انزلی محسوب میشود که ســالها در ســطح اول فوتبال ایران حضور داشت. او که سابقه بارها پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را نیز دارد، فصل گذشته در تیم دســتهاولی خونهبهخونه بابل حضور داشت. این در حالی است که «علی کریمی »، سرمربی تیم نفــت تهران، در نظر داشــت او را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر به خدمت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.