گزینه ظريدفیدرگدورمینيس الگرجدزتوا فبقها رهستجاي:منبود

Shargh - - سیاست -

شرق:

دو سال بعد از دســتيابی به توافق هستهای در وين، برخی شرکای اين توافق از مزايای دستيابی به آن سخن گفتند. «بوريس جانسون»، وزير خارجه انگليس، از جمله اين افراد اســت؛ اما محمدجواد ظريف که برای حضور در نشست عالیرتبه سياسی ســازمان ملل بــه نيويورک رفتــه، در اين شــهر از بدرفتاری آمريکا در عمل به اين توافق گايه کرد.

محمدجــواد ظريف گفت: «آمريکا با اجازهندادن بــه ايــران در بهرهبــردن از منافع کامــل برجام در عملکردن به روح اين توافق شکست خورده است». دو سال پيش بعد از 18 ماه مذاکره در وين بين ايران و وزرای خارجه کشــورهای 1+5، توافق هســتهای ملقب به برجام به دســت آمد. بر مبنای اين توافق در ازای پذيرش محدوديتهايی در برنامه هستهای ايران همه تحريمهای هســتهای ايران لغو شد. اروپا و روسيه و چين اصلیترين شــرکای ايران در روابط تجــاری بعد از برجام هســتند؛ اما آمريــکا با تغيير دولــت جزء بدعهدان اين توافق به حســاب میآيد. براساس بندهای 26 تا 29 توافق، کشورها بايد توافق را با حسننيت اجرا کنند و زمينههای سرمايهگذاری در ايــران را فراهم کننــد؛ اما دولــت ترامپ اکنون خاف اين عمل میکند.

محمدجــواد ظريف در بــدو ورود به نيويورک در جمع خبرنگاران دربــاره برجام تصريح کرد: «توافق هســتهای يک توافق چندجانبه اســت که در نتيجه ســالها مذاکره و همچنين فشــار و البته شکســت در دســتيابی به نتيجه دلخواه از ســوی کسانی که اعمالکننده آن فشارها بر مردم ايران بودند، حاصل شده است. هيچ گزينه ديگری وجود نداشت؛ به جز اينکه توافق حلوفصلشــدهای حاصل شود و فکر میکنــم در آخر کار همه مشــاهده خواهند کرد که اين توافق بهترين نتيجه ممکن را برای همه طرفين خواهد داشت».

او افــزود: «قطعا هيچيک از طرفين در اين توافق به هر آنچه میخواســته بهطورکامل دســت نيافته اســت و اين ماهيت يک توافق چندجانبه است. در نتيجــه ما انتظــار داريم همه طرفين بــه اين توافق عمل کنند». بــه گزارش خبرگزاری صداوســيما، او ادامه داد: «متأســفانه آمريکا ضمــن اينکه حداقل مانــدگاری را در ايــن توافق داشــته اســت؛ ولی با اجازهندادن به ايــران در بهرهبــردن از منافع کامل اين توافق در عملکردن به روح اين توافق شکســت خورده اســت و ما بر اين باوريــم که آنان در موضع خودشان بازنگری کنند؛ زيرا اين امر به سود پايداری اين توافق نيست .»

ظریف و تیلرسون دیدار ندارند

همچنين ظريف در پاسخ به اينکه آيا در اين سفر بــا نمايندگان کنگره يا احتمالا بــا همتای آمريکايی خود ديداری خواهيد داشــت، گفت: «هيچ ديداری بيــن من و همتــای آمريکايیام برنامهريزی نشــده اســت. در نظر دارم نه با مقامهــای آمريکايی بلکه با جامعه خردمندان که در سياســتگذاری آمريکا تأثيرگذار هستند، ديدارهايی داشته باشم.»

توافق هستهای مؤثر بوده است

وزير امور خارجه انگليس نيز همزمان با دومين ســال حصول توافق هســتهای تأکيد کــرد: «برجام توافقــی مؤثر اســت و ما بر اين باوريــم که بهترين گزينــه برای جامعــه بينالملل به شــمار میآيد.» به گزارش ايســنا، «بوريــس جانســون»، وزير امور خارجه انگليس، در يادداشتی که همزمان با دومين سالروز توافق هستهای ايران و گروه ‪+5 1‬در روزنامه «واشنگتنپست» منتشر شده است، به تکرار ادعای غرب و آمريکا مبنی بــر اينکه ايران پيش از حصول برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( تنها چند ماه تا دســتيابی به مواد هســتهای کافی برای ساخت تســليحات هســتهای فاصله داشــت، پرداخت و يادآور شد که بدون حصول اين توافق در منطقهای که خود پر از مشــکات و ناآرامی اســت، وضعيت میتوانســت از اين هم بدتر باشــد. «جانسون» در ادامــه با اشــاره به دســتاوردهای برجــام و اينکه ايران پــس از اجــرای توافق تعداد ســانتريفيوژها و ذخيــره اورانيــوم با غنای پايين خــود را به ميزان درخورتوجهی کاهش داده اســت، نوشت: «برنامه جامع اقدام مشترک مؤثر است و ما معتقديم که اين توافق بهترين گزينه برای جامعه بينالملل به شمار میآيد. حقيقت اين اســت که بــدون اين توافق که دو ســال پيش حاصل شد، در خاورميانه ممکن بود شــاهد يک بحران ديگر باشــيم؛ منطقهای که خود درگير بحرانهای متعدد اســت». او با ادعای اينکه ايران با توافق برجام دســتکم يک سال تا دستيابی به اورانيوم مورد نياز با غنای مناسب برای توليد يک بمب فاصله دارد، نوشت: «با وجود توافق هستهای ســازمانهای بينالمللــی درحالحاضر بيشــترين نظارت را بر تأسيســات هســتهای ايران دارند و آنها تأکيد میکنند که ايران بــه تعهدات خود در توافق پايبند است. افزايش زمان گريز هستهای ايران به يک ســال نيز به ما اجازه میدهد تــا بتوانيم در صورت هرگونه نقض توافق بهدرستی واکنش نشان دهيم؛ امــا اگر اين توافق نابود شــود، چه اتفاقی میافتد؟ حقيقت اين اســت که ايران، نــه آمريکا و انگليس به بيشــترين آزادی عمل دســت پيــدا خواهد کرد. مقامــات ايران بدون هيچگونه محدوديت در برنامه هســتهای قادر خواهند بود ســانتريفيوژها و ذخيره اورانيــوم را بازگرداننــد. نتيجه ايرانــی خواهد بود که تاش میکند ظرفيت خود بهعنوان يک کشــور در آســتانه هستهایشــدن را بازگرداند؛ درحالیکه اســرائيل را همچنــان تهديــد و از متحدانــش در خاورميانــه حمايت میکند. گزينههــای پيشروی آمريکا و انگليس نيز تنها بازگرداندن تحريمهاست. البته اين حقيقت دارد که توافق هستهای هرگز قرار نبوده تمام مشکات ما را با ايران حل کند و ما مانند آمريکا هنوز نگران نقش ايران در منطقه هســتيم». درهمينحال ســخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا تأکيد کرد که واشنگتن تا زمان تکميلشدن بازنگری سياستهايش در قبال ايران، به توافق برجام پايبند خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.