جوانفکر مدعي شد: بقایي اعتصاب غذا کرده است

اطلاعیه دادستاني تهران درباره بازداشت حمید بقايي: عناوين اتهامات، مالي بود

Shargh - - سیاست -

شرق: بازداشــت حميد بقايي و واکنشهــاي اطرفيان او مانند محمــود احمدينژاد و علياکبر جوانفکر، دادســتاني تهران را واداشــت تا چهار روز بعد از اين بازداشــت، اطاعيهاي صادر کند. متن اين اطاعيه که روز پنجشنبه منتشر شده به اين شرح است:

«نظر به انتشــار اطاعات نادرســت از سوي برخي افراد که از حاميان ايشــان به شــمار ميروند، با انگيزههاي نامعلوم در خصــوص بازداشــت متهم حميــد بقايي، جهــت تنوير افکار عمومي به اطاع ميرســاند. مشاراليه با عناوين اتهامات مالي توســط بازپرس دادسراي عمومي و انقاب تهران احضار، پس از اباغ قانوني و اســتنکاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانوني جلب و توســط ضابطين قوه قضائيه به شعبه بازپرسي معرفي ميشــود. پــس از حضور متهم در شــعبه بازپرســي و تفهيــم و اخذ دفاعيات از وي و بررســي محتويــات پرونده، مشاراليه پس از صدور قرار تأمين قانوني توسط بازپرس پرونده بــه لحاظ عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي شــده اســت. عليهــذا اقدامات صورتگرفته بر اســاس موازيــن قانوني و با رعايت حقوق متهم بوده و هرگونه اظهارنظر غيرکارشناســانه و بدون اطاع از موضوع، تشــويش اذهان عمومي محسوب و اقدام قانوني را در پي خواهد داشــت». حميد بقايي به همراه اسفنديار رحيممشايي از نزديکان محمود احمدينژاد محسوب ميشــود که در دو دولت او معاونت اجرائي و سرپرستي نهاد رياستجمهوري، رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دبيري شــوراي عالي مناطق آزاد کشور را تجربه کرده است. بقايي به همراه احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري دوره دوازدهم نيز ثبتنام کردند که هر دو از ســوي شوراي نگهبان رد صاحيت شدند.

هجدهم تير که بازداشــت شد، رفقايش او را تنها نگذاشتند و به آن واکنش نشــان دادند. ســاعتي بعد از اين بازداشــت، علياکبر جوانفکر، مشاور احمدينژاد، اين بازداشت را در ادامه پروندهاي دانســت که بقايي پيش از اين در خرداد ســال 9٤ به خاطر آن بازداشــت شده و بعد از هشت ماه با قرار کفالت آزاد شــد و اعام کرد علت اين بازداشــت ناتواني او در تأمين وثيقه ٥0ميلياردتوماني اســت. جوانفکر به ســايت «دولت بهار» که نزديک به محمود احمدينژاد است، گفته بود: «حميد بقايي با شــکايت دولت يازدهم بازداشت ميشود و درحاليکه با توجه به موضوع شــکايت هيچ نيازي به بازداشــت ايشــان نبود، اما متأسفانه به مدت 22٥ روز آقاي بقايي را در زندان در بازداشت نگه داشــتند که بخش عمده آن در زندان انفرادي بوده است و سرانجام بدون کيفرخواست و بدون وثيقه و براساس دستور يک مقام عالي نظام، فقط با قيد کفالت آزاد شــد. اکنون قريب يک ســال و نيم از آزادي آقاي بقايي سپري شده است و امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را با همراهي مأموران اعزامي از ســوي دســتگاه قضائي، از مقابل منزل بازداشت کردند و به دادســرا بردند. در آنجا به ايشان گفتند شما را احضار کردهايم، ولي در بازپرســي حاضر نشــدهايد. آقاي بقايي پاســخ دادهاند که اين احضاريه به دســت بنده نرسيده اســت. بازپرس گفته اســت آدرس شما را پيدا نکرديم. آقاي بقايي پاسخ دادهاند که منزل من همان جايي بوده اســت که مأموران دستگاه قضائي قبــا آنجا را بازرســي کردهاند و امروز هم بنــده را از همانجا بازداشــت کردند. ضمنــا بنــده دو وکيل و دو کفيــل معرفي کــردهام، بايد احضاريه را به آنها ابــاغ ميکرديد. به هر تقدير بازپرس پرونده با ادعاي اينکه ممکن اســت ايشــان را احضار کنند، ولي در دادســرا حاضر نشــوند، قرار کفالت را تغيير داده و بــراي نامبرده يک وثيقه ٥0ميلياردتوماني صادر کرده اســت که تأمين چنين وثيقهاي براي آقاي بقايي غيرممکن است و به همين دليل بازپرس مربوطه بار ديگر حکم به بازداشــت ايشان داده است...».

دفاع احمدينژاد از رفیق

دو روز بعــد نيز محمود احمدينژاد در دفاع از يار غار خود، نامهاي خطاب به ملت ايران نوشــت و با اســتناد به موادي از قانون اساســي، بازداشــت معاون اجرائي رئيسجمهور سابق خود را اقدامي غيرقانوني دانســت و خواســتار آزادي فوري او و جلوگيري از ادامه اين ظلم بزرگ شــد. او در اين نامه پرسيده بود: «اينجانــب و همکارانم چه گناهي مرتکب شــدهايم که ظاهرا حيثيت و زندگي و مال ما هدر است. آيا ما هيچ حقوقي نداريم؟ آيا ما مرغ عروســي و عزا هســتيم. هــرگاه جناحهاي سياسي ميخواهند درگير شــوند، ابتدا با ما برخورد ميکنند و اگر صلــح کنند باز هم با ما برخورد ميکنند و اگر زورشــان به ديگري نرســد باز به سراغ ما ميآيند.آيا خدمت به مردم، دفاع از حقوق ملت و منافع و اســتقال و عــزت ملي و تاش براي پيشرفت کشور جرم اســت. آيا اينکه ثروت کشور را براي همه مردم خواستهايم جرم نابخشودني است؟».

احمدينــژاد در ادامــه گايههايش نوشــته بــود: «برخي ميگويند نبايد علني انتقاد کرد که موجب تضعيف است و بايد موارد را بهطور خصوصي منتقل کرد؛». او در اين نامه نوشــت: «جناحهاي سياســي نيز با جشــن و پايکوبي، از اين دستگيري اســتقبال و هرکدام فهرستي از تهمتها و افترائات را نثار آقاي بقايي و اينجانــب و دولتهاي مظلوم نهــم و دهم کردند». احمدينژاد همچنيــن اعام کرد که در دوره بازداشــت آقاي بقايي از معاوناول رئيسجمهور فعلي به خاطر 12فقره افترا و تهمت به دولت قبل شــکايت کرده و صدها برگ از اســناد و اطاعات موجود و آشکار در دولت فعلي را بهعنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضائي ارائه داده است.

ادعاي اعتصاب غذاي بقایي

جوانفکر همچنين روز پنجشــنبه در مطلبــي با عنوان «ما نگرانيم!» که در کانال تلگرامي خود منتشــر کرد، ادعا کرد که حميد بقايي، در اعتراض به بازداشــت خود، دست به اعتصاب غــذا زده اســت. جوانفکر نوشــت: «آقــاي بقايــي در هنگام بازداشت از عوارض ناشــي از بيماري گوارشي و ضعف مفرط جسمي رنج ميبرد که در نتيجه 225 روز بازداشت انفرادي بر ايشــان عارض شده اســت، بنابراين نهفقط اعتصاب غذا، بلکه شرايط بازداشت نيز سامتي ايشــان را به طور جد به مخاطره مياندازد. بديهي اســت مســئوليت هرگونه آسيبي به سامت جســمي و روحي آقاي حميد بقايي مســتقيما متوجه کساني است که دستور بازداشــت باوجه و غيرقانوني ايشان را صادر کردهاند و بايد در قبال آن پاسخگو باشند».

جوانفکر همچنين روز گذشته مطلب ديگري با عنوان «يک بام و چند هوا!» در کانال خود منتشــر کرد و با بيان توضيحاتي درباره اطاعيه دادســتان تهران، مدعي شــد دادســتان براي کســاني که در حمايت از آقاي بقايي و در اعتراض به دســتگاه قضائي سخني بگويند خط و نشان کشيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.