نامه 132 تشکل دانشجویی به رئيسجمهوری

Shargh - - سیاست -

شــرق:

132 تشکل دانشــجويی سراســر کشور در نامــهای به حســن روحانی خواســتار انتصاب و انتخاب چهرههايی جسور و کارآمد در وزارتخانههای علوم، آموزشوپرورش و بهداشــت و درمان شدند و انتظاراتشــان را از دولت دوازدهم برای بهترشدن و پيشرفت دانشگاهها اعام کردند.

در مقدمــه اين نامه آمده اســت کــه به جرئت میتــوان گفت يکــی از دلايل اصلــی افزايش آرای حضرتعالی نســبت به دوره گذشته، حمايت بيشتر قاطبه جريان دانشــجويی و جوانان دغدغهمند بوده اســت؛ لذا توجه به مطالبات و دغدغههای ايشــان، امری واجب و ضروری است.

امضاکننــدگان اين نامه آوردهانــد افرادی که به جوانــان اعتماد دارند، متخصص و متعهد هســتند، قانون برايشــان اولويت اســت، در راه اعتقاداتشان کوتــاه نمیآينــد و بــا کســی معاملــه نمیکنند و اســير ماحظهکاری و محافظهکاریهــای بیمورد نمیشــوند. لذا برای انتصاب وزرای علوم، تحقيقات و فنــاوری، بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی و آموزشوپــرورش و همچنيــن معاونــت علمــی رياســتجمهوری و رياســت ســازمان جوانــان که مستقيما با جوانان و دانشــجويان در ارتباط هستند، لحاظکردن موارد ذکرشــده مورد انتظــار جوانان و دانشجويان است.

ايــن نامه میافزايــد امروز آمــوزش عالی دچار آفتهايی شــده است که هرکدام بهتنهايی میتواند در آينــده برای کشــور دردسرســاز شــود. توســعه کمّی بدون درنظرداشــتن زيرســاختها و امکانات آزمايشگاهی، کارگاهی و رفاهی دانشگاهها، افزايش بیرويه مؤسسات آموزش عالی با سطح کيفی پايين و سياستهای پولیسازی آموزش عالی )تاجايیکه گفته میشــود 85 درصد دانشجويان برای تحصيل پول میدهند(، پولیشــدن امکانات رفاهی در ادامه رونــد کالايیشــدن آمــوزش از جمله ايــن آفتها هســتند. اين نامه خطاب بــه رئيسجمهوری تأکيد میکند دانشگاه پايگاه و جايگاهی است که نخبگان علمی، سياســی، اقتصادی و فرهنگی در آن رشــد میيابنــد. حضرتعالی فرموديد دانشــگاه بايد امن باشــد نه امنيتــی، اما متأســفانه بهدليــل کوتاهی وزارتين مربوطه، همچنان شاهد نگاههای امنيتی در اين حوزه هستيم. هرچند در دورهای کوتاه در ابتدای دولــت يازدهــم، وزارت علوم، تحقيقــات و فناوری رويکرد مثبتی داشــت؛ اما بهدليل برخی مشــکات مانند اســتيضاح دکتر فرجیدانا اين رويکرد متوقف شــد. اين نامــه میافزايد کــه فعالين دانشــجويی، شــوراهای صنفی، تشــکلهای سياســی- فرهنگی و نشــريات در سطح دانشــگاه با مشکات عديدهای مواجه هســتند کــه از جملــه: نظارت پيشــينی بر نشريات دانشــجويی، عدم همکاری مسئولين برخی دانشگاهها با درخواستهای بحق و قانونی تشکلها و نشــريات، عــدم حمايت مادی و معنــوی کافی از تشــکلهای دانشــجويی، تهديد به اخراج و تعليق توسط کميتههای انضباطی، دخالتهای غيرقانونی حراست در امور فرهنگی، دخالت نهادهای بيرون از دانشگاه و نگاه تبعيضآميز به فعالين دانشجويی.

در ادامــه اين نامه آمده اســت که بیمهریها و کملطفیهای وزارتين علوم و بهداشــت در ارتباط با ارائه مجوز به اتحاديههای تشــکلهای دانشجويی و نيز شــوراهای صنفی، علیرغم گذشت مدتزمان پاســخگويی تعيينشــده در قانون، با گذشــت بيش از دو ســال از زمــان ارائــه درخواســت اتحاديه، از مصاديق آشکار ناهمسويی جريان حاکم در وزارتين با وعدههای حضرتعالی در حوزه يادشــده اســت. ايــن در حالی اســت کــه برخــی اتحاديههايی که کمتر از 10 درصد جمعيت دانشــجويی را نمايندگی میکننــد، با ارتزاق و اســراف بودجــه بيتالمال و عموم دانشجويان، با حمايتهای خاف و فراقانونی برخــی نهادها هرگونــه آزادی عملــی را دارند و از تهمت و افترا به هيچ نهاد و مســئولی ابايی ندارند و هيچ نظارتی بر اين تشــکلها و اتحاديهها توســط مراجــع ذیصاح صــورت نمیگيــرد. ايــن نامه میافزايــد همچنيــن امروز شــاهد آن هســتيم که مشــکات عديدهای برای دانشــجويان دانشگاه آزاد پديد آمده اســت، اميد است با اصاح ترکيب هيئت امنا و مديريت اين دانشــگاه و طرح مســائل مرتبط با اين دانشــگاه در شــورای عالی انقــاب فرهنگی، بخشی از مشکات پيشِروی اين دانشجويان مرتفع گردد؛ اما با وجود همه اين مشــکات، محدوديتها و تبعيضهــا، فعالين دانشــجويی عرصــه را خالی نگذاشــتند و به اميد تدبير شما، شــجاعانه و فعال در صحنــه ماندند و حماســه 92 را در ارديبهشــت 96، با قدرت بيشــتر تَکرار کردند. البته اين دغدغهها و نگرانیهــا فقط به دانشــگاه ختم نمیشــود. اين نامــه تأکيد میکند دولت بايــد توجه ويژه به وزارت آموزشوپــرورش و بنياد ملی نخبــگان و همچنين امور جوانان داشــته باشــد. در بحث دانشــگاههای تربيــت معلــم، شــاهد گزينشهــای ســليقهای و انتخاب افراد براساس ســوابق سياسیشان هستيم و بدين ترتيب دانشــجويان با محدوديتهای جدی بــرای فعاليتهای فرهنگــی مواجهنــد. از طرفی گاهی در برخی موارد دانشــجويان با عنوان بورسيه آموزشوپرورش وارد دانشگاه میشوند ولی پس از فراغت از تحصيل، وزارت آموزشوپرورش هيچگونه تعهــد و مســئوليتی را در قبال آنهــا نمیپذيرد؛ لذا وزارت آموزشوپرورش بايد در سياستهای خود در ارتباط با اين دانشگاهها، بازنگری نمايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.