تسهيلات تازه برای اخذ ویزای فرانسه

Shargh - - سیاست -

اي صنلـمـسحـپـائيلدهاررایهبحدلون نظراامهحی ن لداسريدا. سـهـيیچ ادامه از صفحه7 قابل تصور نيســت. بايد از اين بنبســت درآمد. فرانسه چهار اصل را برای راهاندازی مجدد راهحل سياسی پيشنهاد میکند: جنــگ با انواع تروريســم، ممنوعيت مطلق همه ســاحهای شيميايی، ارسال بدون محدوديت کمکهای انساندوستانه و گردهمايی تمام گروههای ســوری با حمايت ســازمان ملل در فرايند مذاکرات. برايناســاس، ما مشوق ايجاد مناطق کاهش تنــش بر وفق مذاکرات آســتانه که ايران در آن شــرکت دارد، هســتيم. همانطور که آقای مکرون اشاره کردهاند، رفتن بشار اسد برايمان پيششرط مذاکرات نيست؛ اما درعينحال اعتقاد داريم بشار اسد در بطن راهحل سياسی قرار ندارد.

فرانســه آماده است در چارچوب اين اصول با همه کسانی که برای يافتن راهحل بحران اقدام کنند، همکاری کند. فرانسه به مذاکرات عميقی در همه اين موارد و مجموعه بحرانهای منطقه در چارچوب گفتوگوی سياســی بين دو کشور، با ايران مشغول است.

آتشبســی را که خارج از کانال مذاکرات آستانه و بعد از دیدار پوتین و ترامپ حاصل شــد، چقدر دارای ضمانت اجرائی و بادوام میدانید؟

ما از تمام تاشها برای ايجاد آتشبس در مناطق کاهش تنش حمايت میکنيم؛ زيرا معتقديم جان انســانها از هرچيز ديگری مهمتر است.

نظر فرانســه دربــاره تنشهای اخیر میان کشــورهای شــورای همکاری خلیجفارس و تنش میان این کشورها و ایران چیست؟

بهشدت نگران تنش در درون شورای همکاری خليجفارس هســتيم و اعتقاد داريم راهحل اين بحران بايد در بطن شورای همــکاری پيدا شــود. موضع مــا جانبدارینکــردن از يکی از طرفين اســت و از ميانجيگری امير کويت پشــتيبانی میکنيم. مقامات فرانســه در سطح رئيسجمهور و وزير امور خارجه با همه کنشگران منطقه ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ از يک سو، ايران و از سوی ديگر، کشورهای عضو شورای همکاری خليجفارس. مــن فکر میکنــم به يک اراده قوی از ســوی همه کشــورها برای کاهــش تنش نياز داريــم؛ زيرا اين منطقــه بههيچوجه نيــازی به افزايش تنش ندارد. ما همــه طرفين را به عقانيت و خويشــتنداری و انجامندادن اقدامــات تحريکآميز دعوت میکنيم.

بحرانهای دیگری نیز در یمــن، بحرین و لبنان وجود دارد.

فرانسه در يمن پشتيبان فرســتاده ويژه سازمان ملل متحد اســت و همه را به برقراری آتشبس فوری و اقدامات عاجل برای حلوفصل بحران انســانی و ازســرگيری بیقيدوشــرط مذاکرات بــرای يافتن راهحل سياســی فرامیخواند. لبنان نيز بــر بحران رياســتجمهوری فائق آمده و فرانســه از تصويب قانــون جديــد و انتخاباتی که راهگشــای انتخــاب مجلس اســت، پشــتيبانی میکند. در بحرين نيز موضع ما پشتيبانی از گفتوگوی سياسی گسترده ميان همه اعضای جامعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.