روحانی از هيچ شخصی شکایت نکرده است

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

معــاون حقوقــی رئيسجمهــوری، از شناســايی عوامل مؤثر توهين بــه رئيسجمهور در حاشــيه راهپيمايــی روز قــدس خبــر داد و گفت: «رئيسجمهور از هيچ شــخصی شــکايت نکردهاند». حجتالاســام مجيد انصاری، افزود: «اين افراد جرمشان آشکار بوده و دادستان تهران هم اعام کردند که رسيدگی به اينگونه پروندهها احتياج به شکايت ندارد. عناصر مؤثر در اين جرم آشکار شناسايی و پرونده در حال بررسی است.»

او همچنيــن دربــاره اينکــه آيــا شــکايت از ائمــه جمعــه، فرماندهــان نظامــی و برخــی رســانهها به خاطــر تخلفات انتخاباتی از ســوی شــخص رئيسجمهور بوده اســت، گفت: «آقای رئيسجمهور از کســی شــکايت نکردهاند، ايشان بهقدری شــخصيت والا و تحمل بالايی دارند که از کســانی که آشــکارا به ايشــان توهين کردهاند، همواره گذشــت کردند ». او افــزود : «ما در جهت رســيدگی عادلانه و فراگير به تخلفات انتخاباتی، شکاياتی از جاهايی که تخلف و جرم آشکار انجام داده بودند، تقديم قوه قضائيه کرديم. ما خواهان رســيدگی دقيق و عادلانه به همه موارد تخلف از قوانين هستيم، آن هم به منظور صيانت بخشی و پيشگيری از وقوع اين جرائم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.