دستور رئيسجمهور بر لزوم اجراي مصوبات شوراي توسعه کردستان

Shargh - - سیاست -

شرق: معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع اســتاندار کردســتان گفت: «مصوبات شوراي توسعه استان کردستان به پيوست نامه وزير محترم کشور به حضور رئيسجمهور ارائه شد که در تاريخ 96/3/8 دکتــر روحانــي در پينوشــت آن مرقــوم فرمودند: «همه دســتگاههاي اجرائي با اقدام سريع، پيشــنهادات مربوط به خودشان را اجرائي و گزارش نمايند». حســين فيروزي افزود: «پنج جلسه پيشين اين شورا و جلســات متعدد کارگروههاي ذيل شورا، به يک جمعبندي مناســب از اولويتهاي توســعه کردستان منتج شد. بسته پيشــنهادي که با توافق و اجماع ســطوح اســتاني و ملي فراهم شده بود، در پنجمين جلسه شــورا که در تاريخ 1/16/96 در دفتر وزير کشور برگزار شد، به تصويب نهايي رسيد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.