تهران شهر بیاجازه

Shargh - - سیاست -

فریبــرز میرکبیــری:

برگزاری یک نمایشگاه بــرای هــر هنرمندی هیـــجــان انــــــگیز و جــذاب اســت، اما اینکــه بــدون حضور و حتــی اطلاعــش باشــد، از مجموعــه اتفاقهــای عجیبوغریب محســوب میشــود، امــا این اتفاق برای مــن رخ داد. چندی پیش در جستوجوی اســمم متوجه برگزاری نمایشگاه «تهران شهر زندگی» شدم که در خانه هنرمندان تا هشــت تیــر برپا بــود. مرکز ارتباطــات و امور بینالملــل شــهرداری تهــران و آژانس عکس تهــران برگزارکننده این نمایشــگاه بودند و انگار شش عکس از من هم جزء آثار نمایشدادهشده قرار داشــت! بین عکاســان، تعدادی از دوستان عکاس بنام و آشــنا مثل نازنین طباطبایی و آرش عاشورینیا هم به چشم میخورند. اصل داستان چه بوده و از کجا شــروع شده است. فکر میکنم دو ســال پیش بود که یک صفحه اینستاگرام به اسم ‪Tehran Daily Life‬ با هشتگی به همین نام شروع به انتشــار برخی از عکسهای منتشرشده عکاســان از تهران کرد. هرکســی میتوانست با استفاده از این هشــتگ در این اتفاق شرکت کند و اگر عکســش تأییــد میشــد، در صفحه مورد صحبت به اشــتراک گذاشــته میشــد. چند ماه بعد هم عکسها در کتابی که اگر اشــتباه نکنم به اسم «تهران شهر زندگی» بود منتشر شد و به نظر میآمد کار به همینجا ختم شــده باشد که انگار اینجور نبود و تصمیم به برگزاری نمایشگاه هم گرفته شد.

ســؤالات زیــادی در پــی برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی برای من پیش آمده اســت؛ اینکه برگزاری یک نمایشــگاه بدون اطلاع صاحبان آثار از چه لحاظ کار درســتی قلمداد شــده است؟ از لحاظ کپیرایت؟ از لحاظ احتــرام به هنرمندان شــرکتکننده؟ یــا از نظر قوانیــن اجتماعی؟ آیا مــن یا هرکس که عضوی از این نمایشــگاه بوده بهعنوان صاحب اثر اصولا هیچ حقی درباره این نمایشگاه نداشــتیم که مسئولان محترم حتی به خودشان زحمت گرفتن اجازهای بابت این کار را از مــا ندادهاند؟ آیا فکــر میکردند که تکتک ما باید از خوشــحالی بال دربیاوریــم و کلاهمان را به آسمان بیندازیم؟ حق و حقوق مربوط به یک عکس یا هر اثر هنری به چه کســی تعلق دارد، بــه هنرمند یا صفحه اینســتاگرامی که آنها را به اشتراک گذاشته؟

اگر من عکاس تصمیم به واگذارکردن حقوق مربوط به عکسم به کسی را داشته باشم، اصولا و از لحــاظ قانونی نباید این حقوق را رســما و با امضاکردن یک برگه که روی آن شــرایط واگذاری اثر قید شــده عنوان کنم؟ بیش از یک ســال قبل شادی قدیریان و پس از آن آرش عاشورینیا و در ســالهای قبل یا بعد از آن هم هنرمندان دیگری در اعتراض به اســتفاده بدون اجازه از آثارشــان اعتــراض کردنــد، اما متأســفانه هنــوز هم این موضوع راه به جایی نبرده است. الان میتوانم به همه اعتراضها و یادداشتها و نوشتهها اضافه کنم؛ اینکه بیتفاوتبودن هرکدام از ما نسبت به این موضوع فقط باعث بدترشدن این روند است. کاش دوستان عزیز هنرمند قبل از اینکه این اتفاق برایشان رخ دهد، به آن اهمیت دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.