جواب همه سؤالها

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

چندوقتی اســت وزیــر نفت، آقــای زنگنه، را گذاشــتهاند لای منگنه. وزیر هم پا شده هفته پیش رفته مجلس و گفته شما خودتان تصویب کردید که فلان، حالا میگویید بیسار. به نظرم گوگل کنید و توی آرشیو همین روزنامه «شرق» بخوانید حرفهای وزیر نفت را. جان میدهد آدم چراغها را خاموش کند و زارزار گریــه کند. آنها که ایــن کار را کردهاند و زارزار گریه کردهاند میدانند من چه میگویم.

ما ایــن چندروز خیلی بــه وضعیت وزیر نفت فکر کردیم و بعدش بــه وضعیت رئیسجمهور و دولت اصلاحات فکر کردیم در آن هشــت سال و بعد به چهار سال گذشــته روحانی و در نتیجه کارمان کشید به تیمارستان، چون دچار افسردگی شدیم؛ یعنی دیدیم یکی میخواهد واقعا کار کند، دیگران میگذارند توی کارش. یکی میخواهد راه پیشرفت را هموار کند، دیگران میزنند توی ساق پاش و راهــش را میبندند. یکــی دارد وضعیت مملکت را روی دوشش حمل میکند، دیگران به وضعحملش میرسانند.

راســتش ما خیلی فکــر کردیم کــه ببینیم چرا یکســری از نمایندگان و خبرگزاریها و صداوسیما میگذارنــد توی کار کســانی کــه واقعــا دارند کار میکننــد، اما مثلا در دوره آقای احمدینژاد کاری به کار کسانی که کارشان بد بود نداشتند و گیر میدادند بــه ما منتقدهــا. واقعا ما خیلی فکــر کردیم؛ یعنی دیروز یک نظرســنجی کردیم و نظر 300 دانشــمند و اندیشــمند و روشنفکر و فیلســوف را پرسیدیم. از 400 تا کارمند شــاغل در خبرگزاریهای اینطوری و کانالهــای تلویزیون ایران هــم پرسوجو کردیم که واقعا مشــکل چیســت و چرا اینها وقتی یک دولتی دارد کار میکند بهش گیــر میدهند، اما وقتی یکی کار نکند، هی حلواحلواش میکنند.

حاصــل تحقیقــات مــا نتایج خیلــی مهمی داشــت که کاملا قانعکننده اســت. میدانید چرا صداوسیما و بعضی از خبرگزاریها و خودجوش و دیرجوشها و زودجوشها با کســانی که وضع را به اینجا کشــاندند مشکل نداشتند، اما با کسانی که ما را از این وضع – کمی – نجات دادند مشکل دارنــد؟ نمیدانید؟ واقعا؟ جوابش خیلی ســاده است؛ چون دوست دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.