پیشخوان

Shargh - - سیاست -

شــماره ششــم فصلنامــه تخصصــی مهندسی شــیمی و پلیمر منتشر شد. این فصلنامه که سه سال از عمرش میگذرد، در بخــش اصلــی خــود بــه موضــوع مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی پرداختــه و به این بهانه به ســراغ دومین نشست فدراسیون صنعت نفت ایران رفته است. بخش دیگر، گفتوگو با محمود قفقازی، رئیس یکــی از شــرکتهای دانشبنیان تولیــد محصولات پیشــرفته ترمیم زخم، است. از دیگر خواندنیهای این شــماره فصلنامه تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر میتوان به گزارشــی درباره تأثیرات خــروج آمریکا از توافق محیطزیســتی پاریس اشــاره کرد. نگارنده این مقاله، با اشاره به اینکه آمریکا بزرگتریــن تولیدکننده گازهای گلخانهای در جهان است، خروج این کشور از پیمان پاریس را نگرانکننده توصیف کرده است. در کنــار مطالبی که بیشــتر بــا موضوع موفقیــت در این شــماره منتشــر شــده، مقالهای درباره فناوری پاک پلاسماســت که نگاه شما را به موضوع بازیافت عوض میکند. نگارنده این مقاله از این فناوری در اســتخراج طلا، پلاتیــن و نقره گفته است. فصلنامه تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر در 80 صفحه و با قیمت 10 هزار تومان روی دکههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.