درگذشت تلخ و فرصتهاي پيشرو

Shargh - - صفحه اول - علي عباسپورتهراني عضو هيئتعلمي دانشگاه شريف

درگذشــت تلــخ بانــوي رياضــيدان ايرانــي، بــراي همه ايرانيان، جامعه علمــي و بهويژه جامعه رياضيدانان کشور، خبري ناگوار و تکاندهنده است. نخبگان مــا بهدليل تفکر اصولي و تمايــلات علمي، بهدور از نگاههاي محدود سياســي، بهدنبال افزودن بر مدارج خود هســتند. آنان با وجود حضــور در مراکز علمي ساير کشــورها، هيچگاه تعصب به کشور و پيوندهاي خويشــاوندي و قومي خــود را فرامــوش نميکنند؛ آنان ميتوانند از اين وســعت تفکر، درنهايت، کشــور و هموطنان خــود را بهرهمند کننــد و بارها ديدهايم ايــن عزيزان براي همــکاري با مراکز علمــي ايران تا چه اندازه مشتاق هســتند و بدون هيچ خودبرتربيني يــا محدوديتی، بــه ايــران رفتوآمد کــرده و حتي همکاريهايي را تعريف ميکنند. رشــته تحصيلي و تدريس نگارنده در دانشــگاه صنعتي شريف، رياضي نيست؛ اما مطلع بودم مرحوم دکتر ميرزاخاني ارتباط مطلوبي با استادان سابق و دانشکده رياضي دانشگاه شــريف داشــت. اين براي ايرانيان افتخار اســت که فرزندانشان با تحصيلات برتر در سطح جهاني، جوايز ارزشــمندي دريافت ميکنند. دريافت جايزهاي که به نوبل رياضــي در جهان معروف بود، تحســين همه جهانيــان را براي اين رياضيدان شــاخص و بااخلاق ايراني بههمراه داشــت و امروز متأســفانه در فقدان ايشان، سوگوار شديم. اين رويدادهاي تلخ هرچه بيشتر به ما يادآوري ميکند که بايد ارتباط با نخبگان ايراني را براي الگوسازي جوانان خود دنبال کنيم و بهدور از نگاههاي بسته، از ظرفيتهاي آنان براي تغذيه علمي و سرعتبخشيدن به شتاب علمي کشور، بهره بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.