ارزيابی يا...؟

Shargh - - صفحه اول - محمد فاضلی . جامعهشناس

آقــای محمدعلــی وکيلی يکی از نماينــدگان ليســت اميــد در مجلــس شــورای اســلامی در «نشســت ســتاد خبری فضای مجازی» ســتاد آقــای روحانی گفتهانــد: «از 1۸ وزير کنونی شــش وزيــر از پنج نمره 3.7 گرفتند و از نظر مــا کاملا موفق بودند. پنج وزيــر ضريب 2.5 تــا 3.7 گرفتند. هفت وزير نمره زيــر متوســط را دارند و ما بــه آنها مجددا رأی نخواهيم داد». گفته ايشــان دو ســويه کاملا متعــارض دارد؛ ســويه مثبت آن اســت که باور کنيم ســازوکار دقيقی برای ارزيابی عملکرد وزرا در مجلس يا فراکســيون اميد وجود داشته است و وزرا بر اســاس شــاخصهای دقيقــی ارزيابی شــدهاند و نمرات ارائهشــده حاصل اين ارزيابی اســت. پذيــرش اين ســويه به آن معناســت که امروز گزارشهــای دقيقی دربــاره عملکرد وزرا نزد آقای وکيلی و اعضای فراکسيون ايشان وجود دارد. شــفافيت )يکی از محورهای اصلاحطلبی و فراکســيون منتســب به اصلاحطلبی( و وظيفه نمايندگــی از جانب مــردم، حکــم میکند آقای وکيلی و همــکاران تهيهکننده ايــن گزارشها در اســرع وقت و پيش از تعيين اعضــای کابينه اين گزارشهای ارزيابی را منتشر کنند که در نوع خود اقدامی اصلاحطلبانه، کمک به رئيسجمهور در انتخاب وزرا و افزايش ظرفيت دولت و ملت برای اصلاح حکمرانی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.