اخبار تغييرات در كابينه گمانهزني رسانهاي است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: معاون امور مجلس رئيسجمهوري، روز گذشته در شــوراي معاونين پارلماني وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي، گفت: «رئيسجمهوري در حال بررسي و رايزني براي معرفي کابينه جديد هستند ولي فهرستها و اخبار و گزارشهايي که...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.