واردكنندگان قاچاقچي

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصاد:ماجــرای قاچاق طلا همواره خبرســاز بوده اســت. از همين هفته پيش که مردی با حدود 14 کيلو طلا در مهرآباد دســتگير شد، گرفته تا آنچه يکی از معاونان ســتاد مرکزی قاچــاق کالا و ارز از آن خبر میدهد؛ شناسايی و متلاشیشدن يک...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.