رئيسي کنرائير مستادينترخابافتيتل نف:ميباختيم

Shargh - - سیاست -

توپخانه حاميان قاليباف به سمت رئيسي يکي يکــي به کار ميافتد. «تتلــو» و بيتوجهي به نتيجه نظرســنجيها از نگاه حاميان قاليباف علت شکست اصولگرايان است. از پيش هم معلوم بود کناررفتن قاليباف بــدون طرح و برنامه نخواهــد بود. او بعد از ســه دوره شــرکت در انتخابات، حساب همه چيز را کــرد و انصراف داد. اگــر اصولگراها ميبردند، او قهرمان فداکار آنها ميشــد و تا ابــد آنها را مديون خــود کرده بود. حالا هم کــه باختهاند، ميتواند در نقــش طلبکار انتخاباتي ظاهر شــود. با اين ادعا که اگر رئيســي کنار رفته بود الان بــه جاي روحاني من بر صندلي رياستجمهوري نشسته بودم و قدرت در دســت اصولگراها بود. جالب اينکه حاميان قاليباف بــراي اثبــات گفتههاي خــود به نظرســنجيهايي اشاره ميکنند که نشــان ميداده رأي قاليباف بيش از رئيسي بوده اســت. از انتخابات اما چندان زماني نگذشته است، کسي خاطرش نميآيد نظرسنجياي را که قاليباف در آن نســبت به رئيســي پيشي گرفته باشــد. حاميان قاليباف به دنبال اين هستند که نشان دهند شــهردار تهران با هدف حفظ وحدت فداکاري کرده و رئيســي بيتوجه به لزوم حفظ وحدت اصرار بر ماندن داشته است. آنهــا بــه دنبــال اين هســتند که تقصير شکســت اصولگرايان را گردن ابراهيم رئيســي بيندازند. اينکه او نخواســته از نتايج نظرسنجيهاي ادعايي تمکين کند. ســؤالي که آنها جواب نميدهند اين است که پس اين ميان نقش جمنا و پارلمان اصولگرايي چه بوده اســت؟ اگر واقعا نظرســنجيها، پيشيگرفتن قاليباف را نشــان ميداده است، چرا مجموعه جمنا با اين همه ادعا و ســروصدا از رئيســي درخواست نکــرد کنار رود؟ آيا اصولگرايان آگاهانه شکســت را در آغوش گرفتند؟!

بعــد از حســين قربــانزاده، ســردبير روزنامــه همشــهري و مشــاور قاليبــاف کــه معتقــد بــود نظرســنجيها همه به نفع قاليبــاف بوده و او براي حفظ وحــدت فــداکاري کــرد و کنار کشــيد، حالا محمــد دهقان، رئيس ســتاد انتخاباتــي قاليباف و نماينده مجلس هم به ايســنا گفته اســت: «نتيجه کناررفتن قاليباف به نفع رئيســی باعث شده که ۵0 درصد از آرای او به ســبد روحانی ريخته شود. طبق نظرســنجیها معتقد بــه ماندن آقــای قاليباف در عرصه بوديم چون احتمال رأیآوری او بيشــتر بود. اگر آقای رئيســی به نفع آقای قاليباف کنار میرفت، اجبــارا رأیهــای او به ســبد آقای قاليبــاف ريخته میشــد. چون طرفداران او ايدئولوژيکتر بودند و به آقای روحانی رأی نمیدادند.»

دهقان در ادامه گفته اســت قاليباف براســاس تحليــل انتخاباتی و البته با ازخودگذشــتگی به نفع آقــای رئيســی کنار کشــيد: «چون بايد يــک نفر در انتخابــات باقی میمانــد. نظر آقــای قاليباف حتی برخلاف نظر برخی اعضای ســتادش بود. ما معتقد بوديم که بايد آقای رئيســی کنــار رود اما چون اين اتفــاق رخ نــداد، آقای قاليبــاف کنار رفــت. جمنا براساس سازوکاری که تعيين شده بود، به اين نتيجه رســيد که امکان کنارهگيری آقای رئيسی نيست؛ لذا آقای قاليباف داوطلبانه انصراف داد.»

ماجراي تتلو

ماجــراي تتلــو و ديدارش با رئيســي هم در نوع خــود جالب بود. حاميان قاليبــاف معتقدند يکي از دلايل شکست رئيســي همان ديدار بود. ديداري که به همــان زمان انتخابات محــدود نماند و تبعاتش به امروز هم کشــيده شده اســت؛ تا جايي که وقتي اميرحســين مقصودلو درباره آتنا اصلانــي يا حيا و حجاب هــم در اينســتاگرام خود پســتي ميگذارد، کامنتهــاي عجيب و متفاوتــي دريافت ميکند که بيارتباط به ماجراي ديدار او و رئيسي و حمايتش از اصولگرايان نيست. حالا دهقان هم گفته است: «اين ديدار به ضرر آقای رئيســی بود و حتی ممکن است باعث ريزش آرای ايشــان نيز شــده باشد... برگزاری اين جلســه در دوران انتخابــات کار بد و غلطی بود و نبايد در اين زمان انجام میشــد. اين کار در نهايت برای آقای رئيسی ضرر داشــت و بسياری از افراد را به ترديد انداخت. شايد اگر آقای تتلو با آقای رئيسی در زمانی غير از انتخابات ديدار میکرد، هيچ ايرادی به آن وارد نبود، اما اينکه اين ديدار با تلقی تبليغات و رأیآوری انجام شــد به نفع آقای رئيسی نبود. آن هم در شــرايطی که صاحبان جنــگ روانی و برخی از سياســيون از هر وســيلهای بــرای تخريب رقيب اســتفاده کردند». رئيســي در گفتوگــوي چند روز پيش خود با رســانههاي اصولگرا مجبور شد درباره ايــن ديدار توضيح بدهد و بگويــد: «گفتند علیرغم ســابقهاش، اخيرا اشــعار و ترانههای اثرگذاری در مورد شهدا، حجاب، مدافعان حرم و... خوانده است و همانجا خيلــی صادقانه بــاب صحبت کوتاهی درباره ســوابق منفی گذشته و اينکه از آن رويگردان بوده، باز کرد. با اينکه بعد از نماز با عجله به سمت پرواز بايد میرفتم، اما نشســتم و سه تا چهار دقيقه او را به خاطر ترانهای که برای امام رضا)ع( خوانده بود، تحســين و تشويق کردم و رفتم... خيلی متأسف شــدم وقتی شنيدم تصاوير نامناســبی از گذشته که او از آنهــا اعلام برائت کرده بــا طراحی همان اتاق عمليات روانــی بهطور گســترده در فضای مجازی پخش شد. خوب، اين کار خيلی زشت و حرام بيّن و اشاعه فحشــا از جوانی است که اظهار میکند «من توبه کردهام»، اين گناهی عظيمتر است».

پــس از انتقادات رئيســی از رفتارهــا و تصاويری که پس از ديدارش با اميرحســين مقصودلو خواننده زيرزمينــی در دوران تبليغات انتخاباتی منتشــر شــد، اين خواننده رپ در اينســتاگرام خود نوشــت: «تشکر میکنم از آقاى رئيســی عزيز و همين که ايشون راجع به مــن حرف میزنن برام افتخاره و چه برســه ديگه به تعريف. من کوچيکتر از اين حرفام و همه ســعی و تلاشــم اينه که فقــط بتونم مفيد باشــم و بقيه رو خوشــحال کنم و خداروشــکر میکنم که بالاخره يه بزرگی از ما خوب گفت. راســتش من اتهام اشــاعهى فهشا )فحشا( داشتم و همين صحبت آقاى رئيسی به عنوان يکی از بزرگان قوه قضائيه، به من ثابت میکنه کــه بیگناهم و خدا منو به خاطر گذشــته و جوونيم بخشيده. همين بسمه حتی اگه بازم برم زندان، جلوى خودم و خداى خودم روســفيدم. دست ايشون رو هم میبوســم و ســعی میکنم که بتونم جلوى ايشون و قاضیِ محترم تجديدنظرم روسفيد باشم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.