ديدار عارف و روحانی

Shargh - - سیاست -

عصر روز گذشــته کانال خبری منسوب به عارف و همچنين کانال خبری شورای عالی سياستگذاری اصلاحطلبان از ديدار عــارف و روحانی خبر داد. به گزارش «ايلنا» گفته میشــود اعضای کميته تعامل شورای عالی سياســتگذاری نيز در اين ديدار عارف را همراهــی کردند. در اين ديدار تأکيد شــده ترکيب کابينه نهايی هنوز قطعی نشده است و رئيسجمهور همچنان در حال بررسی گزينههای پيشنهادی است. در اين نشســت روحانی عنوان کــرده که با برخی از شخصيتهای اصلاحطلب نيز مانند ديگر جريانها برای انتخاب کابينه مشورت کرده اما هنوز به نتيجه قطعی دست نيافته اســت. همچنين در جلسه روز گذشــته که در پاستور برگزار شده است، مقرر شده تا ديدار کميته تعامل بــا دولت حتی پس از معرفی و رأی اعتماد وزرا نيز اســتمرار داشته باشد. گفته شده در اين جلسه که با محوريت چينش کابينه دوازدهم بوده، بيشــتر دربــاره کليات کابينه صحبت شــده و بحثهــای صورتگرفتــه آنچنــان وارد مصاديق نشده اســت. در اين ديدار رئيسجمهوری و اعضای کميتــه تعامل بدون ورود به گزينههای موجود برای شــهرداری تهران، بر ضرورت حضور فردی شايسته و کارآمد در شــهرداری تهران تأکيد شــده است. اين دومين ديــدار عارف و روحانی در دو هفته گذشــته است. چندی پيش بود که کميتهای متشکل از هشت نفر تحت عنوان «کميته تعامل» از ســوی شــوراي عالــي سياســتگذاري اصلاحطلبان براي بررســي کابينه دوازدهم و رايزني با حســن روحاني، تشکيل شــد. اعضاي اين کميته را محمدرضا عارف، رئيس شــورا، عبدالواحد موســويلاري، حســين مرعشي، اســماعيل گراميمقــدم، محمود صادقي، افشــين حبيبزاده و ژاله فرامرزيان تشــکيل ميدهند. پيش از اين اســماعيل گراميمقــدم، از اعضاي اين کميته گفته بود: «با توجه به اينکه بخش سنگين انتخابات بر عهده شــوراي عالي سياستگذاري بود و حمايت ايــن شــورا و اصلاحطلبان از حســن روحاني باعث پيروزي روحاني در اين انتخابات شــد، تصميم گرفته شــد تا مطالبات مردمي که به پشتوانه اصلاحطلبان به روحانــي رأي دادهاند، از طريق کانالي به روحاني منتقل شــود». اين ديــدار در حالی برگزار شــده که برخی رسانهها و حتی برخی نزديکان دولت سخنان عــارف درباره رابطــه اصلاحطلبان بــا دولت را به سهمخواهی اصلاحطلبان از روحانی جا زده بودند. تا لحظه تنظيم اين خبر، جزئيات بيشتری از ديدار روز شنبه در پاستور منتشر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.