تکذيب ادعاي بالگرد آمريکايي

Shargh - - سیاست -

ميزان:

در پــي ادعاي نيروي دريايي آمريکا، مبني بر تابــش ليزر به بالگرد آمريکايــي، فرمانده منطقه يکم نيروي دريايي ارتش جمهوري اســلامي ايران، اين خبر را تکذيب کرد. امير دريادار دوم حسين آزاد، فرمانده منطقه يکم نيــروي دريايي راهبردي ارتش گفــت: اخيرا نيروي دريايي آمريــکا ادعا کرده که در هنگام عبور ناوهاي ناوگان پنجم اين کشــور از تنگه هرمز، نيــروي دريايي ايران اقدام بــه تابش نور ليزر بــه يک فروند بالگرد ناوگان مذکــور کرده که نيروي دريايــي راهبردي ارتــش جمهوري اســلامي ايران ايــن موضوع را از اصــل تکذيب ميکند. براســاس ادعــاي نيــروي دريايي آمريــکا، اين حادثــه زماني کــه نــاو بالگردبر آمريکايــي «باتــان» )LHD5( به همراه ناوشــکن «کول» ‪)DDG 67(‬ و ناو مهماتبر «واشــنگتن چمبــرز» ‪)T-AKE 11(‬ در حال عبور از تنگــه هرمز بودند، رخ داده اســت. بيــل ارين، يکي از ســخنگويان نــاوگان پنجم نيــروي دريايي آمريکا دراينباره گفته اســت: شناور ايراني ضمن حرکت به موازات ترکيب ناوگروه آمريکايي، نورافکن خود را به ســمت ناو بالگردبر «باتان» و ناوشکن «کول» روشن و اقدام به بررســي ناوهاي يادشده از سينه تا پاشنه کرده اســت. کمي پس از آن، شناور ايراني به سمت يک فرونــد بالگرد آمريکايــي CH-53E که در حال اسکورت سه ناو مذکور بود، نور ليزر تابانده است که فرمانده منطقه يکم نيــروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسلامي ايران اين خبر را تکذيب ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.